کفش، کلاه، چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و اجزاء آنها، پر آماده و...