محصولات صنایع غذائی، نوشابه‌ها، آبگونه‌‌های الکلی و سرکه‌ها، توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها