آفتاب
مرکز تجارت بین الملل ایران
http://www.icciran.com/
شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران
http://www.iranfair.com/farsi/default.htm
سازمان بازرگانی استان فارس
http://www.farscommerce.com/ir/index.asp
سازمان بازرگانی استان مازندران
http://www.mazandarancommerce.ir/home%20page.htm
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه
http://www.krccim.org
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز
http://www.tzccim.org/farsi_index.htm
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گیلان
http://www.iccimguil.ir/farsi-index.html
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز
http://www.sccim.ir
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین
http://www.qccim.org/QCCIM.aspx
اتاق مشترک اکو
http://www.ecochamber.org
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
http://prd.moc.gov.ir/
وزارت بازرگانی
http://www.moc.gov.ir
منطقه آزاد قشم
http://www.qeshm.ir/homepage.asp
سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
http://www.waco.ir
مرکز صادرات ایران
http://www.iran-export.com
شرکت سهامی فرش ایران
http://www.irancarpet.ir