این سایت یک مرکز تجارتی الکترونیکی است که دارای بخش های مختلفی از قبیل بازار الکترونیکی <br /> نمایشگاههای صادرات واردات و فروش انلاین کامپیوتر و.. . می باشد.