این سایت به معرفی نمایشگاههای داخلی تهران و شهرستانها و نمایشگاههای خارجی می پردازد و قوانین و مقررات انها را بیان می کند .در این سایت پیوندهایی در زمینه ها ی مختلف وجوددارد.که می توانید به انها دست یابید.