صادرات و واردات كالا به اروپا و بالعكس تبادل معاملاتی قابل توجهی به شهر تبریز ارزانی داشته ، و وی را به یك مركز فعالیت روی اقتصاد و تجارت در آورده به حدی كه نمایندگان تجاری كشورهای اروپائی در شهر تبریز دفتر تجارتی بنام قانطور آن زمان تأسیس نموده اند كه مراتب در تاریخ شهر تبریز ضبط شده است .