معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی در آبان ماه سال 1380 با تحول معاونت برنامه ریزی و اطلاع رسانی و گسترش حوزه فعالیت آن رسما شروع بكار نمود.