قدمت اتاق بازرگانی شیراز ریشه در تاریخ اقتصاد ایران دارد در ادامه حیات جاده ابریشم شاهراه اقتصادی ایران باستان ، فارس از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و همواره نقش سازنده و بسزایی در پیشبرد و اهداف اقتصادی و رونق صادرات كشور داشته است . بر اساس قراین شواهد در سال 1307 هجری شمسی بهمت روحانی مبارز بنام شیخ عبدالحسین مختاری با هدف تجمع تجار و ساماندهی به اوضاع اقتصاد فارس رونق صادرات شیراز جایگاهی را تحت عنوان اتاق تجارت در شیراز تاسیس نموده و پس از پیوستن جمع اندك تجار شهر به او ، آن جایگاه اقتصادی مبدل شد به اتحادیه بازرگانان شیراز با پیشرفت اقتصاد ، توسعه صادرات ، آشنائی با بازرگانان كشورهای دور و نزدیك و تبادل كالا به مرور زمان به اتاق بازرگانی صنایع و معادن شیراز تغییر نام یافت.