این سایت درباره صادرات ایران وارتباط آن با سایر کشورها اطلاعاتی می دهد.