آفتاب

فلسفه جدید غرب

فلسفه جدید غرب

نمایش ۱ تا 25 از ۱۲۲ مقاله

مباحث نگارنده در این نوشتار متاثر از دیدگاه فلسفه‌ی وجودی است. وی در مقاله‌ی نخست از اندیشه نیچه در 'چنین گفت زرتشت سخن می‌گوید و اذعان می‌داد: 'به اعتقاد وی زرتشت تعلیم دهنده‌ی راه زبرمرد است. راهی که به زمین و در جهان می‌رسد. زرتشت‌ خواهان حضور زبرمرد بر زمین است و برای چنین حضوری است که وی خود را از سوی زمینی در جهان فرا می‌خواند'. در مقالت دوم، تاثیر کرک...هدف از تدوين اين مجموعه آشنا نمودن خواننده با بحث‌ها و گفت و گوهايي است كه ميان انديشمندان روشنگري درباره‌ي اين موضوعات صورت گرفته است: پيشرفت، خردباوري، تجربه‌انگاري، آزادي، برابري و عرفي‌گرايي، روش‌هاي علمي، دريافت جديد از طبيعت تقابل ميان خرد و احساس رهيافت‌هاي زيبايي‌شناسانه و به طور كلي نقش روشنگري در شكل‌گيري نهايي مدرنيته و پي‌آمدهاي آن. از اين رو در...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ مقاله