اين استان در کمربند خشک و نيمه‌خشک نيمکرهٔ شمالى قرار دارد و مساحت آن يکصد و سى هزار کيلومتر مربع است.