ارتفاعات استان يزد عبارتند از:


الف- دنبالهٔ رشته‌کوه‌هاى مرکزى جهت شمال غرب-جنوب شرق که از مرکز ايران مى‌گذرد.


ب- کوه‌هاى پراکندهٔ مرکزى عبارتند از:

شيرکوه

کوه خرانق

اين کوه در بخش مرکزى استان و در شمال شهر يزد قرار دارد. بلندترين قلهٔ آن خونزا به ارتفاع ۳۱۵۸ متر است. کوه‌هاى چک‌چک، اشتري و هامانه با ارتفاع بيش از دو هزار متر از سطح دريا، از بخش‌هاى معروف اين کوه هستند.


کوه‌هاى هرش، سياه‌کوه، معراجي، ساغند، هرات و مروست، ندوًشَن، جوستان و قلهٔ بن‌لُخت نيز از ديگر کوه‌هاى شاخص اين استان است.