موقعيت و وسعت

استان يزد از شمال به استان اصفهان، از شمال شرق به استان خراسان، از جنوب به استان‌هاى کرمان و فارس، از شرق به استان‌هاى خراسان و کرمان و از غرب به استان اصفهان محدود است. اين استان در کمربند خشک و نيمه‌خشک نيمکرهٔ شمالى قرار دارد و مساحت آن يکصد و سى هزار کيلومتر مربع است.