کوير اردکان سياه‌کوه

اين کوير به شکل نعل اسب در شمال شرق اردکان، بين دو کوه هرش در جنوب و سياه‌کوه در شمال قرار دارد.

کوير ابرقو و تاغستان

کوير ابرقو به شکل دايره‌اى بين دو رشته‌کوه قرار دارد و در فاصلهٔ کمى از آن، کوير تاغستان واقع شده است.

کوير در انجير

اين کوير با مساحت تقريبى هزار و پانصد کيلومتر مربع در شرق استان قرار دارد.


کويرهاى هرات و مروست، بهشت‌آباد، بهادران، ساغند، حاجى‌آباد و زرين نيز از ديگر کويرهاى اين استان است.