از سال ۱۹۵۵ ميلادى که سربازان متفقين خاک اتريش را پس از امضاء قرارداد صلح ترک کردند اين کشور سعى داشته است که نه سياست خيلى فعّال و گاه و تجاوزگرانه دوران امپراتورى و نه سياست مبهم و نارساى دوران جمهورى اول، بلکه يک سياست نو و مستقل در جهان ارائه نمايد.