کشور اتريش در راستاى سياست‌هاى انسان دوستانه خود حمايت از پناهندگان و مهاجرين را برعهده گرفته است اين امر نه تنها سازمان‌ها و تشکيلات بسيارى را درگير نموده بلکه مشکلات اقتصادى فراوانى را در پى داشته است. دليل هجوم بى‌شمار پناهندگان، سابقه تاريخى پناهندگى به اين کشور و نحوه برخورد انسانى با آنان بوده است. از اين رو اکثر اوقات مهاجرين و پناهندگان در اين کشور اقامت گزيده و به نقاط ديگر سفر نمى‌کنند. اخيراً کشور اتريش سعى دارد تغييراتى در قوانين پناهندگى مانند ساير کشورهاى اروپايى به‌وجود اورد.