آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله


از اواخر دوران قاجار, به موازات آشنایی با تمدن غرب و توجه یافتن به عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی کشور, گرایش به تحلیل و احیای گذشته باستانی و تمدن پیش از اسلام ایران پدید آمد .از این جریان که در دوره رضاشاه از شدت و گسترش بسیار فزون‌تری برخوردار گردید :با عنوان 'باستان‌گرایی 'یاد می‌شود .بدین ترتیب, کتاب حاضر مشتمل است بر :بررسی علل پیدایش این جریان, و ریشه...در چهارمین جلد از مجموعه حاضر, بخش‌های هفتم و هشتم به طبع رسیده است. بخش هفتم با عنوان 'کشورهای غربی و رهبری جهان 1850 تا 1945' مشتمل بر این فصول است: رشد قدرت غربی‌؛ جنگ در مقیاسی جهانی‌؛ صلح دشواری‌زا؛ جنگ جهانی دوم, 1939 تا .1945 مخاطبان در بخش هشتم که با عنوان 'دنیای فعال جدید از 1945' تدوین شده, فصل‌های پایانی مجموعه را با این عناوین مطالعه می‌کنند: جها...دومین جلد از مجموعه حاضر, بخش‌های سوم و چهارم را شامل می‌شود. بخش سوم با عنوان 'پیوندهایی در سراسر نیمکره 200 تا 1000 م' این فصل‌ها را دربر می‌گیرد: اقوام مهاجر, اوراسیا را دگرگون ساختند؛ چین, افریقا و دگرگونی آمریکا؛ ظهور اسلام‌؛ توسعه آسیا و اروپا. بخش چهارم که 'تمدن در سده‌های میانی 1000 تا 1450 م, عنوان گرفته مشتمل بر این فصل‌هاست: کانون‌های قدرت آسیا و...سومین جلد از مجموعه حاضر, بخش‌های پنجم و ششم را شامل میشود. بخش پنجم با عنوان 'عصر ارتباط جهانی 1450 تا 1650' این فصل‌ها را دربر می‌گیرد: پیوند نیمکره‌ها با اکتشاف‌؛ رنسانس و اصلاح دینی‌؛ سه امپراتوری اسلامی‌؛ تاثیرهای مبادلات جهانی. بخش ششم که 'انقلاب‌ها و روش اندیشی 1650 تا 1850' عنوان گرفته حاوی این فصول است: گسترش قدرت اروپا؛ بازرگانی در اقیانوس اطلس‌؛ د...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله