آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله

معرفی 919 تن از م‌ؤلفان شیعه (امامیه,زیدیه و اسماعیلیه) که در زمینهی تاریخ صاحب کتاب‌هایی هستند, در این مجموعه فراهم آمده است. افراد یاد شده به ترتیب از قرن نخست هجری قمری تا پایان قرن چهاردهم ـ بر حسب الفبای نام ـ معرفی شده‌اند.در این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته, م‌ؤلفان شیعه مذهب اعم از امامیه, زیدیه و اسماعیلیه ـ که در زمینه‌ی تاریخ از آغاز قرن اول هجری قمری صاحب آثاری هستند ـ معرفی شده است. (در مجموع 659 تن برحسب الفبای نام معرفی شده‌اند.)((مکتب آنال)) یکی از مکاتب تاریخ‌نگاری معاصر است .براساس این شیوه تلاش می‌شود تئوری‌ها و تفسیرهای مقبولی ارائه گردد تا در پرتو آن به گونه‌ای روش‌مند, تاریخ را تفسیر کرد .هدف از تدوین کتاب معرفی نهضت تاریخ‌نگاری((آنال)) ; همچنین عرضه گزارشی اجمالی از رئوس فکری و تاریخچه‌ای کوتاه از زندگی و اندیشه‌های بانیان این مکتب است .سرفصل‌ها و مباحث کتاب عبارت‌اند از :...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله