وسعت زياد مجمع‌الجزاير اندونزى و پراکندگى و تنوع جمعيت آن، اهميت حفظ تماميت ارضى و دفاع سرزمينى را براى حکومت اندونزى دو چندان کرده است.