گروه عضلات همسترينگ و عمل آنها(نيم وترى)
گروه عضلات همسترينگ و عمل آنها(نيم وترى)

نزديک‌کنندهٔ کوتاه

کوچکترين عضلهٔ نزديک‌کنندهٔ ناحيهٔ ران مى‌باشد، تقريباً در بالا و زير عضله‌هاى نزديک‌کنندهٔ بزرگ و طويل قرار گرفته است و قابل لمس نيست.


سر ثابت: استخوان عانه (در جلو)


سر متحرک: بخش بالايى خط خشن استخوان ران


عصب‌گيري: عصب سدادى قدامى


عمل: نزديک‌کنندهٔ مفصل ران و کمک به عمل فلکشن و چرخش داخلى ران، الياف عضلانى اين عضله در حالت عادى تقريباً به‌صورت افقى مى‌باشد. يعنى بهترين شکل ممکن جهت حرکت آداکشن وقتى که ران از حد ۹۰ درجه فراتر رود (حرکت فلکشن)، اين عضله در حرکت اکستنشن دخالت مى‌کند.


عضلهٔ راست داخلى

عضلهٔ باريک و بلندى است که به‌طور سطحى در ناحيهٔ داخلى ران قرار گرفته است ولى لمس کردن آن مشکل مى‌باشد، زيرا به‌راحتى با عضلات ديگر اين ناحيه اشتباه مى‌شود، ولى تاندون سر متحرک آن قابل لمس مى‌باشد. پس از لمس کردن تاندون بزرگ عضلهٔ نيم‌وترى در ناحيهٔ خلفى مفصل زانو، انگشتان را به سمت داخل‌تر مى‌بريم و تاندون عضلهٔ نيم‌غشايى را در آن ناحيه احساس کرده و اگر کمى فراتر رويم تاندون کوچک راست داخلى را نيز احساس خواهيم کرد.


سر ثابت: لبهٔ داخلى شاخهٔ نزولى استخوانى عانه


سر متحرک: زير برجستگى استخوان درشت‌نى در بخش داخلي.


عصب‌گيري: بخش قدامى عصب سدادي


عمل: نزديک‌کنندهٔ مفصل ران، کمک به عمل فلکشن و چرخش داخلى استخوان ران (در عمل فلکشن ضعيف ولى در عمل آداکشن قوى مى‌باشد)، اگر ران در عمل فلکشن فراتر از ۹۰ درجه رود اين عضله مى‌تواند کار بازکنندگى مفصل ران را نيز انجام دهد (اکستنسور)، عمل چرخش داخلى اين عضله به‌طور ضعيف مى‌باشد.عضلات نزديک‌کنندهٔ پا از مفصل ران
عضلات نزديک‌کنندهٔ پا از مفصل ران

عضلهٔ راست داخلى به‌همراه عضلات نزديک‌کنندهٔ بزرگ، نزديک‌کنندهٔ طويل، نزديک‌کنندهٔ کوتاه و نزديک‌کنندهٔ کوچک (که راجع‌به اين عضلات توضيح داده نشده است) همگى در عمل نزديک کردن پا از مفصل ران دخالت دارند. عمل عضلات نزديک‌کنندهٔ پا به مراتب قدرتمندتر از عضلات دورکننده (سرينى مياني، سرينى کوچک، کشندهٔ پهن نيام و خياطه) مى‌باشد. شکل زير گروه عضلات نزديک‌کنندهٔ پا از مفصل ران را نشان مى‌دهد.

عضلهٔ نيم‌وترى

از گروه عضلات همسترينگ است که در ناحيهٔ سطحى و خلفى و داخلى استخوان ران قرار گرفته است و تاندون آن همان‌طور که که در مبحث عضلهٔ راست داخلى گفته شد، به‌راحتى قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: برجستگى ورکى استخوان ورک


سر متحرک: بخش قدامى و داخلى استخوان درشت‌ني، در کنار تاندون عضلهٔ راست داخلي


عصب‌گيري: بخش درشت‌نى عصب سياتيک


عمل: اکستنشن و هايپراکستنشن مفصل ران و کمک به عمل چرخش داخلى استخوان ران و نزديک‌کنندهٔ اين استخوان.