کشندهٔ پهن نيام

عضلهٔ کوچکى است که به‌طور سطحى در بخش قدامي، خارجى و بالاى ران قرار دارد، و در قسمت بيرونى عضلهٔ خياطه زمانى که استخوان ران داراى فلکشن و چرخش خارجى مى‌باشد، قابل لمس است.


سر ثابت: بخش قدامى تاج خاصره، نزديک بالاى سطح قدامى خار خاصره


سر متحرک: رباط کنارى خارجى برجستگى خارجى استخوان درشت‌ني


عصب‌گيري: عصب سرينى فوقاني


عمل: تاکردن، دور کردن و چرخش داخلى استخوان ران (چرخش داخلى به مقدار بسيار جزئى و شايد بهتر باشد بگوييم تمايل دارد از چرخش خارجى ران جلوگيرى نمايد).


عضلهٔ کشندهٔ پهن نيام
عضلهٔ کشندهٔ پهن نيام

سرينى بزرگ

بزرگترين عضلهٔ ناحيهٔ باسن است که در بخش خلفى مفصل ران قابل لمس و مشاهده مى‌باشد.


سر ثابت: بخش خلفى استخوان خاصره و همچنين سطح خلفى استخوان خاجى و کنار استخوان دنبالچه


سر متحرک: بخش خلفى استخوان


عصب‌گيري: عصب سرينى تحتانى


عمل: بازکننده (اکستنشن و هايپراکستنشن) و چرخش‌دهندهٔ خارجى مفصل ران


سرينى بزرگ عضله‌اى کم‌کار است و در فعاليت‌هاى روزمره کمتر شرکت مى‌کند و شايد به‌همين علت باشد که خيلى زود الياف عضلانى آن شُل شده و اطراف آن چربى مى‌پوشاند و تنها راهى که مى‌تواند از عمل فوق جلوگيرى نمايد، برنامه‌هاى تمرينى تدوين‌شده‌اى است که در آنها حرکت‌هاى هايپراکستنشنِ مفصل ران با چرخش خارجى آن پيش‌بينى شده باشد. در عين حال بايستى توجه داشت که تمرينات بيش از حد جهت اين عضله، منجر به حجيم شدن عضلهٔ فوق مى‌گردد.


عضلهٔ سرينى بزرگ
عضلهٔ سرينى بزرگ

سرينى ميانى

بخشى از اين عضله در زير عضلهٔ سرينى بزرگ قرار دارد. عضله‌اى سطحى است که در پايين تاج خاصره‌اى قرار گرفته و در هنگامى که پا را دور مى‌کنيم در همان محل قابل لمس مى‌شود. شکل زير اين عضله و سر ثابت و سر متحرک آن را نشان مى‌دهد.


سر ثابت: سطح خلفى حفرهٔ خاصره در پايين تاج خاصره


سر متحرک: سطح خارجى برجستگى بزرگ ران


عصب‌گيري: عصب سرينى فوقانى


عمل: آبداکشن مفصل ران، الياف عضلانى بخش قدامى در عمل فلکشن و چرخش داخلى شرکت مى‌کند. الياف عضلانى بخش خلفى در عمل اکستنشن و چرخش خارجى دخالت دارند. بهترين عمل اين عضله با توجه به موقعيت قرارگيرى تمام الياف عضلانى نسبت به محور حرکتى ساجيتال آبداکشن ران مى‌باشد. (زاويهٔ اتصال اين عضله به برجستگى بزرگ ران تقريباً ۹۰ درجه است که اين نيز يکى از دلايل کارآيى بيشتر اين عضله در حرکت آبداکشن است.) اين عضله را از نظر موقعيت قرارگيرى و حرکتى (قابليت حرکت حول سه محور) به عضلهٔ دالى در مفصل شانه تشبيه مى‌کنند.


عضلهٔ سرينى ميانى
عضلهٔ سرينى ميانى