عضلهٔ راست قدامى

همان‌طور که از نامش پيدا است در سطح قدامى ران قرار گرفته است و بين دو مفصل ران و زانو قابل لمس است .


عضلهٔ راست قدامى
عضلهٔ راست قدامى

سر ثابت: داراى دو سر است، يکى به خار خاصره‌اى تحتانى قدامى و ديگرى به بالاى حفرهٔ حقه‌اى متصل است.


سر متحرک: لبهٔ بالايى استخوان کشکک


عصب‌گيري: عصب راني


عمل: تاکننده يا فلکسور ران، اين عضله به مانند عضلات سوئز و خاصره‌اى چون در سطح قدامى محور فرونتال قرار دارد، از تاکننده‌هاى اصلى ران بوده و امتداد خط‌ کشش اين عضله کاملاً موازى با استخوان ران مى‌باشد. در آناتومى حرکتى گفته شده است اين عضله استخوان خاصره را به پايين و جلو مى‌چرخاند که عضلات شکم بايستى از انجام اين کار جلوگيرى نمايند، معمولاً در اشخاص مسن به‌علت ضعف عضلات شکم و کشش مداوم عضلات تاکنندهٔ ران، لگن خاصره به طرف جلو و پايين گردش مى‌کند و انحناى عميقى در ناحيهٔ کمر ايجاد مى‌شود که مى‌تواند موجب بروز دردهاى کمر گردد. اين عضله از بازکننده‌هاى مفصل زانو نيز مى‌باشد.

عضلهٔ شانه‌اى

عضله‌اى است کوتاه و کلفت که در بالاى عضلهٔ نزديک‌کنندهٔ دراز و به موازات آن قرار دارد. اين عضلهٔ به‌طور کامل در زير دو عضله راست قدامى و خياطه قرار گرفته است و لمس کردن آن مشکل است و در عين حال ممکن است با عضلات اطراف آن اشتباه شود.


عضلهٔ شانه‌اى (نماى قدامى)
عضلهٔ شانه‌اى (نماى قدامى)

سر ثابت: روى استخوان عانه


سرمتحرک: سطح خلفى استخوان ران


عصب‌گيري: عصب راني


عمل: فلکشن و آداکشن مفصل ران شرکت اين عضله در چرخش خارجى استخوان ران با قاطعيت بيان نشده است.

عضلهٔ خياطه

بلندترين عضلهٔ بدن است که به‌طور سطحى و مورب از قسمت خارجى ران، به سمت داخل ران کشيده شده است و لمس کردن آن مشکل است و فقط در ناحيهٔ تاندون سر ثابت، موقعى که ران با چرخش خارجي، قصد حرکت فلکشن را دارد و با مقاومتى روبرو باشد، قابل لمس مى‌گردد.


سر ثابت: بريدگى بين خار خاصرهٔ قدامى فوقانى و خار خاصرهٔ تحتاني


سر متحرک: قسمت بالا و داخل استخوان درشت ني


عصب‌گيري: عصب راني


عمل: فلکشن، آبداکشن و چرخش خارجى استخوان ران، اين عضله قابليت کوتاه شدن بسيار دارد و همچنين قابليت تاکنندگى بيشترى را نسبت به عمل دورکنندگى و چرخش خارج‌دهندگى آن دارا است و علت آن بلندى طول بازوى کارگر است. ضمناً اين عضله تاکنندهٔ مفصل زانو نيز مى‌باشد.


عضلهٔ خياطه
عضلهٔ خياطه