سرينى کوچک

کوچکترين عضلهٔ ناحيهٔ باسن است، و توسط عضلهٔ سرينى ميانى پوشيده شده و قابل لمس نمى‌باشد و ضمناً قدرت حرکتى کمترى را نسبت به دو عضلهٔ سرينى دارا مى‌باشد. شکل زير اين عضله، سر ثابت و متحرک و عمل آن را نشان مى‌دهد.


سر ثابت: سطح خلفى استخوان لگن


سر متحرک: سطح قدامى برآمدگى بزرگ استخوان ران


عمل: چرخش داخلى و آبداکشن استخوان ران از کارهاى اصلى اين عضله مى‌باشد، ولى در کتاب حرکت‌شناسى نوشتهٔ هينسون گفته شده است اين عضلهٔ آبداکشن ران را موجب گرديده و ضمناً الياف عضلانى بخش قدامى چرخش‌دهندهٔ داخلى است و کمک به حرکت فلکشن مى‌نمايد و الياف عضلانى بخش خلفى چرخش‌دهندهٔ خارجى و کمک‌کننده به حرکت اکستنشن ران است، در واقع حرکتى مشابه با سرينى ميانى دارد و مى‌توان گفت دو عضلهٔ فوق با يکديگر همکارى دارند.


عضلهٔ سرينى کوچک
عضلهٔ سرينى کوچک

نزديک‌کنندهٔ بزرگ

بزرگترين عضله از گروه نزديک‌کننده‌ها است و در بخش ميانى ران قرار دارد و لمس کردن آن مشکل است زيرا توسط عضلات مختلف پوشيده شده است.


سر ثابت: جلوى استخوان عانه


سر متحرک: تقريباً سرتاسر طول بخش داخلى و قدامى استخوان ران


عصب‌گيري: عصب سدادى و سياتيک


عمل: آداکشن و چرخش داخلى مفصل ران، الياف بخش قدامى اين عضله در حرکت فلکشن و الياف بخش ميانى در حرکت اکستنشن کمک مى‌کند، تحقيقات انجام شده نشان داده است در حرکت آداکشن ساده، عضلهٔ فوق فعال نيست، بلکه موقعى فعال مى‌شود که نيروى مقاومتى در حرکت فوق وجود داشته باشد.

عضلهٔ نزديک‌کنندهٔ طويل

اين عضله در بخش داخلى ران، نسبت به عضلهٔ شانه‌اى قرار گرفته است و قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: سطح قدامى استخوان عانه


سر متحرک: بخش ميانى استخوان ران


عصب‌گيري: عصب سدادى قدامي


عمل: نزديک‌کنندهٔ استخوان ران و کمک به‌عمل فلکشن (تا ۷۰ درجهٔ اول) و چرخش‌دهندهٔ داخلى استخوان ران، عمل نزديک‌کنندگى اين عضله در همهٔ حالات وجود دارد.


عضلات نزديک‌کنندهٔ پا از مفصل ران
عضلات نزديک‌کنندهٔ پا از مفصل ران