عضلهٔ نيم‌غشايى

يکى ديگر از گروه عضلات همسترينگ مى‌باشد که در بخش خلفى ران قرار گرفته است و تاندون آن به همان شکلى که در مبحث عضلهٔ راست داخلى ذکر شد، قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: برجستگى ورکى استخوان ورک


سر متحرک: بخش خلفى و داخلى استخوان درشت نى (برجستگى داخلي)


عصب‌گيري: بخش درشت‌نى عصب سياتيک


عمل: اکستنشن و هايپراکستنشن مفصل ران و کمک به چرخش داخلى و آداکشن مفصل فوق، در واقع حرکت‌هاى آن مشابه عضلهٔ نيم‌وترى مى‌باشد.


عضلهٔ دو سر رانى

عضلهٔ دو سر رانى در بخش خلفى و خارجى استخوان ران به‌طور سطحى قرار گرفته است و تاندون سر متحرک آن در بخش خلفى و خارجى مفصل زانو به‌خوبى قابل لمس است و سومين عضله از گروه همستريگ مى‌باشد.


سر ثابت: برجستگى ورکى استخوان ورک


سر متحرک: برجستگى خارجى استخوان درشت‌نى و سر استخوان نازک‌ني


عصب‌گيري: بخش درشت‌نى عصب سياتيک


عمل: اکستنشن و هايپراکستنشن مفصل ران و کمک به چرخش خارجى استخوان فوق، هر سه عضلهٔ گروه همسترينگ داراى امتياز مکانيکى مساوى و مشابه مى‌باشند ولى عضلهٔ دو سر رانى به‌علت موقعيت قرارگيرى آن نسبت به محور ورتيکال داراى حرکت چرخش خارجى مى‌باشد.


چرخش‌دهنده‌هاى خارجى

شش عضله هستند که در ناحيهٔ لگن و ران به‌طور عمقى افقى قرار گرفته‌اند و به استخوان ران چرخش خارجى مى‌دهند، اگرچه هر يک از شش عضلهٔ فوق به‌طور مجزا خود يک عضله مى‌باشند ولى در حرکت‌شناسى به‌صورت گروه عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى عنوان و مطالعه مى‌گردند


سر ثابت: بخش خلفى و قدامى خاجى و خاصره


سر متحرک: برجستگى بزرگ استخوان ران


عمل: چرخش خارجى مفصل ران. اگر استخوان ران در حالت فلکشن باشد، اين عضلات در عمل آبداکشن افقى دخالت خواهند داشت.