پرسشنامه حاوى تعدادى سؤال دربارهٔ متغيرهاى مورد سنجش از جامعهٔ مورد مطالعه است. اين سؤالات با استفاده از تکنيک‌هاى خاص و نيز مقياس‌ها به‌گونه‌اى ساخته مى‌شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه يا نمونه مورد مطالعه گردآورى کرد. اين سؤال‌ها که هر يک دربارهٔ يکى از ابعاد و يا متغيرهاى موضوع مورد مطالعه است، بايد به‌گونه‌اى طراحى و ساخته شود که آنچه را به‌عنوان پاسخ از پاسخگو يا عضو جامعه و نمونه طلب مى‌نمايد، مشخص سازد.