اين اصطلاح به پرسشنامه و مجموعه سؤالات مربوط مى‌شود و منظور از آن پرسشنامه‌هايى است که حاوى سؤالات گوناگون است و از دو گروه سؤالات باز و بسته تشکيل مى‌شود. هرچند محققان سعى مى‌کنند پرسشنامه‌هاى بسته و منظم را ترجيح دهند، ولى گاهى‌اوقات ماهيت تحقيق به گونه‌‌اى است که تنها با سؤالات بسته نمى‌توان به کليه زواياى مسئله پى برد. در نتيجه، محقق ناگزير مى‌شود در کنار سؤالات بسته تعدادى سؤال باز نيز پيش‌بينى کند، زيرا سؤال باز محقق را با پاسخ‌هايى روبرو مى‌کند که ممکن است اصلا‌ً به ذهن او خطور نکرده يا در چارچوب مطالعات و بررسى‌هاى انجام شده به آنها دسترسى پيدا نکرده باشد. در پرسشنامهٔ ترکيبى نسبت سهم هر يک از سؤالات باز و بسته تابعى از ماهيت تحقيق، وضعيت پاسخگويان و فرصت و فراغت محقق و روش استخراج و طبقه‌بندى و تجزيه‌وتحليل داده‌هاست.