اين سؤالات معمولاً بصورت پى‌درپى و مرتبط با يکديگر مطرح مى‌شوند. زمانى که محقق موضوعى را ريشه‌يابى مى‌کند، ناچار است از روش سؤالات تعاقبى استفاده کند. اين سؤالات در واقع سيستم و مجموعه‌‌اى از سؤالات به هم پيوسته‌اى هستند که به دنبال طرح اولين سؤال دربارهٔ مسئله‌اى مطرح مى‌شوند؛ براى مثال:


۱. آيا تغييراتى که در فنون و ابزار کار بر اثر پيشرفت تمدن و صنعت بشر بوجود آمده در از دست رفتن شغل شما مؤثر بوده است؟


بلی خیر