پاکستان از ذخاير غنى اقتصادى برخوردار نيست و جمعيتى عظيم در اين کشور زندگى مى‌کنند، از اين رو پاکستان تمايل دارد با کشورهائى که بتوانند در جهت تأمين اين کشور اقداماتى انجام دهند، ارتباط برقرار نمايد.


از آنجا که پاکستان کشور اسلامى است و برمبناى اکثريت جمعيت مسلمان جدائى اين کشور از هند شکل گرفت، توسعه روابط با کشورهاى مسلمان نيز از اصولى است که در سياست خارجى پاکستان مورد تأکيد قرار گرفته است.