جدول ساختار توليد ناخالص داخلى (درصد به کل)

شرح ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
مصرف نهايى واقعى ۸۱/۹ ۸۳/۹ ۸۶/۴ ۸۷/۶
خانوار ۷۶/۶ ۷۸/۶ ۸۰/۷ ۸۳/۲
دولت ۵/۳ ۵/۳ ۵/۷ ۴/۳
تشکيل سرمايه ناخالص کل ۲۲/۵ ۱۶/۹ ۱۶/۳ ۱۸/۹
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ۲۲/۳ ۱۸/۰ ۱۶/۹ ۱۶/۲
تغيير در موجودى‌ها ۰/۳ ۱/۱- ۰/۷- ۲/۷
خالص صادرات کالا و خدمات ۴/۴- ۰/۸- ۲/۶- ۶/۵-
GDP به وسيله مصرف نهايى ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
اشتباهات آمارى بين GDP و مصرف ۳/۴- ۴/۴ ۴/۰ ۷/۵


مأخذ: Kazakhstan Statistical Yearbook, 1999, P.164

جدول بودجه دولتى قزاقستان (۹۴-۱۹۹۰)(ميليون تنگه - به قيمت‌هاى جارى)

شرح ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
کل درآمدها - دريافت‌ها ۱۸۳۵۱/۶ ۲۷،۱۵۷/۸ ۲۵۳،۷۸۹/۴ ۷۱۰۲/۷ ۹۱،۸۲۴/۸
ماليات‌هاى دولتى از ماليات بر سود ۱۶۳۰/۰ ۶۳۹۲/۲ ۶۲،۱۹۳/۳ ۱۲۴۸/۵ ۱۴،۵۵۰/۰
ماليات بر ارزش افزوده ۴۹۲۴/۸ ۴۴۱۰/۲ ۷۲،۷۵۹/۱ ۱۱۵۸/۶ ۱۰۷۹۷/۸
ماليات از اشخاص حقيقى ۱۱۱۹/۹ ۳۰۸۴/۸ ۳۰،۴۵۸/۳ ۷۴۳/۱ ۸۲۵۶/۸
ماليات فعاليت‌هاى اقتصادى خارجى ۲۲/۲ ۴۹/۹ ۳۲۴/۲ ۱۳۸/۵ ۸۵۷/۸
ماليات بر دارايي - ۱۴۷۸/۱ ۷۹۸۷/۵ ۱۵۹/۷ ۲۱۸۱/۱
ماليات بر منابع طبيعى - ۲۱۲/۹ ۲۴۷/۶ ۱/۱ ۰/۷
کمک‌هاى بودجه براى پوشاندن مخارج اکتشافات زمين‌شناسى يا معدنى - ۳۴۰/۸ ۷۷۱۷/۴ ۹۴/۹ ۱۲۸۰/۶
ماليات بر زمين - ۱۴/۴ ۲۵۷۹/۴ ۱۸/۳ ۲۲۵/۱
ماليات از بخش خصوصى - ۹/۱ ۸۲/۶ ۷۸۴/۰ ۱۴۵۹/۳
ساير درآمدها ۱۰۶۴/۷ ۱۱،۱۶۵/۴ ۶۹،۴۰۰ ۲۷۵۶ ۴۴،۴۹۵/۶
کل هزينه‌ها ۱۷،۰۵۵/۴ ۳۲،۸۰۰/۶ ۲۵۹،۰۱۲/۸ ۷۴۸۸ ۱۰۱،۹۳۹/۷
اقتصاد ملى ۹۰۰۹/۱ ۱۲،۵۴۸/۳ ۱۰۵،۹۵۸/۲ ۱۸۸۰/۹ ۱۶،۱۶۴/۷
امور مرتبط با اجتماعي، فرهنگى، علمى ۶۴۹۸/۲ ۱۳،۷۵۴/۱ ۹۰،۵۱۹/۶ ۲۰،۴۶۰/۱ ۲۸،۵۹۳/۳
مخارج عمومى - بودجه شرکت‌ها و سازمان‌هاى دولتى ۲۹۲/۳ ۱۰۱۴/۰ ۱۸،۱۰۳/۶ ۸۰۱/۲ ۹۶۲۶/۲
دفاع - - ۱۴،۸۸۳/۵ ۳۳۰/۷ ۳۷۷۵/۹
فعاليت‌هاى اقتصادى خارجى ۱۱/۳ - ۲۸/۷ ۵/۰ ۵۲۶۲/۶
هزينه‌هاى ديگر ۱۲۶۴/۹ ۵۴۸۴/۲ ۲۹،۵۱۹/۲ ۲۰۱۰/۱ ۳۸،۵۱۷/۰
مثبت (منفى) ۱۲۹۶/۲ ۵۶۴۲/۸- ۵۲۲۳/۴- ۳۸۵/۳- ۱۰،۱۱۴/۹-


مأخذ: Kazakhstan Statistical Yearbook, 1999