جدول حجم توليد ناخالص داخلى به تفکيک بخش‌هاى اقتصادى به قيمت‌هاى ثابت (درصد نسبت به سال‌‌هاى قبل)

شرح ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
صنعت ۷۲/۵ ۹۱۴/۴ ۱۰۰/۳ ۱۰۴/۱
جنگلدارى، ماهيگيرى و کشاورزى ۷۹/۰ ۷۵/۶ ۹۵/۰ ۹۹/۲
ساختمان ۸۳/۸ ۶۲/۰ ۷۸/۲ ۱۰۸/۰
حمل و نقل ۷۱/۸ ۸۶/۸ ۱۰۱/۸ ۱۰۴/۰
ارتباطات ۹۹/۸ ۹۵/۲ ۹۹/۴ ۹۸/۹
بازرگانى ۸۲/۶ ۱۰۶/۱ ۱۱۰/۷ ۱۰۳/۰
خدمات اطلاعاتى و محاسباتى ۸۲/۷ ۸۲/۱ ۶۳/۱ ۸۷/۷
خدمات مربوط به هيردومترولوژيکال و زمين‌شناسى ۸۴/۰ ۸۵/۹ ۸۶/۰ ۱۲۱/۷
تسهيلات خانه ۱۰۱/۸ ۹۹/۱ ۱۰۰/۵ ۱۰۰/۲
استفاده‌هاى عمومى ۹۵/۹ ۱۱۳/۰ ۹۷/۰ ۸۰/۰
خدمات خانگى غيرتوليدى ۹۵/۷ ۱۰۰/۶ ۱۱۶/۵ ۸۶/۴
محاسبات فيزيکى و تأمين اجتماعى ۹۵/۳ ۹۷/۱ ۹۷/۷ ۹۰/۶
آموزش و پرورش ۹۵/۲ ۹۸/۳ ۹۷/۰ ۹۸/۹
فرهنگ و هنر ۸۸/۲ ۹۸/۱ ۸۷/۳ ۱۰۴/۲
علوم ۵۰/۲ ۹۶/۴ ۸۶/۳ ۹۲/۵
ماليه، بيمه و تفريح ۹۳/۵ ۹۷/۱ ۹۰/۴ ۹۱/۳
اداره عمومى ۱۰۹/۶ ۱۰۱ ۱۰۱/۰ ۹۷/۰
تسهيلات عمومى ۱۰۹ ۹۰ ۹۰/۰ ۹۰/۳
ديگر بخش‌ها ۱۴۹/۶ ۱۲۰ ۱۰۵/۰ ۱۰۳/۷
FISIM ۱۶/۶ ۴۸/۵ ۱۱۸/۸ ۸۹/۰
کل ارزش افزوده ناخالص ۸۷/۴ ۹۰/۲ ۱۰۰/۰ ۱۰۱/۳
ماليات بر کالاها و واردات ۸۷/۴ ۱۰۰/۳ ۱۰۲/۰ ۱۰۱/۳
يارانه به کالاها و واردات ۸۷/۴ ۵۹/۴ ۵۵/۸ ۶۲/۸
توليد ناخالص داخلى ۸۷/۴ ۹۱/۸ ۱۰۰/۵ ۱۰۱/۷


مأخذ: Kazakhstan Statistical Yearbook, 1999.