جدول بودجه دولتى قزاقستان (۹۹-۱۹۹۵)

شرح ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹
کل دريافت‌ها ۲۱۹،۳۹۵ ۲۴۲،۹۶۱ ۲۷۹،۷۱۹ ۳۰۹،۵۴۷ ۷۶۳۲۸
دريافت‌هاى مالياتى از:
ماليات بر درآمد از اشخاص حقوقى ۱۵۹،۸۳۶ ۱۷۸،۱۲۴ ۲۰۴،۱۲۷ ۲۱۵،۶۲۰ ۵۰،۹۶۹
ماليات بر درآمد اشخاص ۳۵،۲۷۰ ۴۱،۴۴۶ ۴۰،۲۸۵ ۳۸،۲۷۱ ۵۴۲۳
ماليات بر ارزش افزوده ۳۳،۲۵۹ ۵۳،۹۰۵ ۵۸،۸۰۱ ۸۱،۰۰۷ ۱۵،۱۳۷
ماليات مستقيم ۶۳۰۸ ۱۰،۸۹۲ ۱۶،۷۳۷ ۱۸،۸۵۳ ۳۱۱۰
ماليات درآمد اشخاص حقيقى ۲۵،۸۰۲ ۳۱،۲۸۰ ۴۱،۲۶۶ ۳۰،۱۲۷ ۵۶۱۹
ماليات دارايى ۱۸۷۲ ۵۹۰۲ ۱۳،۰۶۸ ۱۴،۶۲۵ ۳۴۴۵
ماليات زمين ۲۰۵۹ ۳۴۴۹ ۴۸۷۰ ۵۰۱۳ ۹۰۷
دريافت‌هاى غير مالياتى ۲۱،۹۱۸ ۲۲،۱۰۴ ۱۶،۰۴۵ ۱۸،۹۲۶ ۳۱۳۲
درآمد از نقل و انتقال سرمايه ۱۷،۲۷۸ ۴۲،۴۹۲ ۵۹،۲۶۵ ۶۹،۵۴۸ ۲۱،۵۹۹
دريافت‌هاى انتقال دفاتر ۲۰،۳۶۳ ۲۴۱ ۲۸۲ ۵۴۵۵ ۶۲۶
مخارج شامل بازپرداخت بدهى اصلى ۲۶۰،۲۴۰ ۲۸۰،۰۰۱ ۳۴۱،۸۷۱ ۳۷۷،۳۹۷ ۶۲،۶۸۹
خدمات دولتى و عمومى ۱۰۷،۱۰۹ ۱۶،۸۷۳ ۲۹،۴۴۱ ۳۱،۶۷۷ ۳۷۴۰
کسرى ۱۰،۸۳۰ ۱۶،۲۷۲ ۱۷،۸۶۰ ۱۸،۹۶۲ ۲۶۴۲
دفاع و امنيت ۱۷،۵۳۹ ۳۰،۷۰۰ ۲۸،۱۵۶ ۳۱،۱۳۳ ۳۸۴۱
آموزش ۴۵،۸۳۰ ۶۵،۶۰۸ ۷۳،۳۷۵ ۶۹،۴۶۲ ۱۲،۹۷۸
بهداشت ۲۹،۹۵۴ ۳۵،۷۴۳ ۳۵،۲۷۰ ۲۶،۰۲۴ ۵۰۳۱
امنيت اجتماعى و همکارى اجتماعى ۷۸۳۷ ۹۲۱۲ ۲۶،۵۶۶ ۵۳،۶۱۸ ۲۷،۲۶۲
فعاليت‌هاى تفريحى و فرهنگى ۶۹۱۸ ۸۳۶۷ ۱۱،۰۳۰ ۱۱،۷۷۰ ۱۲۶۶
خدمات عمومى و خانگى ۷۳۳۰ ۵۳۸۰ ۵۶۷۶ ۴۳۲۵ ۴۶۲
سوخت و انرژى ۹۴۳ ۱۴۱۲ ۱۰۹۳ ۴۶۳ -
کشاورزي، جنگلداري، آب و ماهيگيري، محيط زيست ۵۸۹۳ ۱۰،۱۹۵ ۱۰،۵۵۹ ۵۹۲۹ ۲۸۶
مواد معدنى شامل سوخت، دستگاه، ساختمان ۵۲۳ ۱۲۶۸ ۵۷۳۶ ۱۹۲۰ ۹۴
حمل و نقل و ارتباطات ۱۴۸۱ ۲۲۷۳ ۲۶۸ ۲۲۵ ۳۲۱
ساير خدمات مرتبط با فعاليت اقتصادى ۷۸،۵۱۵ ۳۸،۵۳۱ ۲۸،۱۹۷ ۲۴،۵۷۲ ۸۲۸
مخارج غير مرتبط با گروه اصلى ۳۶،۵۳۸ ۳۸،۱۶۷ ۴۵،۴۹۳ ۷۲،۳۵۲ -
خدمات بدهى - - - - ۲۲۸۷
انتقال دفاتر - - - - -
بدهى بازپرداخت - - ۲۳،۱۵۱ ۲۴،۹۶۵ ۱۶۵۱
کسرى بدهى ۴۰،۸۴۵- ۳۷،۰۴۰- ۶۲،۱۵۱- ۶۷،۸۵۰- ۱۳،۶۳۹

مأخذ: Kazakhstan Statistical Yearbook, 1999