به لحاظ تشکيل حکومت و اقداماتى که سياستمداران اين کشور در زمينه مذکور طبعاً در دوران پس از استقلال انجام دادند، تاريخ سياسى آرژانتين به هفت دوره تقسيم مى‌شود.