اما از نظر توازن پرداخت‌هاى پولى اين کشور ما بين سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ بر حسب دلار آمريکا به اين قرار بوده است.

جدول توازن پرداخت‌هاى پولى اين کشور ما بين سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ بر حسب دلار آمريکا

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کالاهاى صادراتى (Fob) ۹۵۳۴ ۱۲،۹۶۴ ۱۲،۳۳۰
کالاهاى وارداتى (F.o.b) ۸۳۷۲ ۸۷۷۷ ۶۸۵۲
مبادله بازرگانى ۱۱۶۲ ۴۱۸۷ ۵۴۷۸
صادرات خدمات ۴۹۶ ۴۹۸ ۳۹۳
واردات خدمات ۱۲۳۱ ۱۳۲۸ ۱۱۷۲
ساير درآمدهاى دريافت نشده ۱۱۱ ۷۳ ۷۰
ساير درآمدهاى پرداخت شده ۲۱۵۹ ۲۳۴۳ ۲۶۱۸
خالص انتقالات اختصاصى غير تقابلى ۵۳۵ ۳۳۲ ۲۳۹
انتقالات غير متقابل رسمى (خالص) ۶ ۱ ۲۳-
توازن رايج ۱۰۸۱- ۱۴۲۰ ۲۳۶۷
سرمايه‌گذارى مستقيم ۴ ۴- ۳۹-
ساير سرمايه‌ها (خالص) ۷۵۱ ۹۹۶- ۹۸۲-
اشتباهات و حدف کردنى‌ها (خالص) ۴۴۸- ۳۲۶- ۲۹۹-

جدول توازن پرداخت‌ها پولى برحسب (دلار آمريکا)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
مجموع موازنه‌ها ۷۷۴- ۸۴ ۱۰۴۷


اين آمارها براساس آمار بين‌المللى منتشره از سازمان ملل متحد مى‌باشد که در کتاب سال ۱۹۹۴ ثبت گرديده است.