جدول از نظر تخمينى به ميليون (AD دينار، بودجه ادارى اجرائى)

هزينه‌هاى مربوطه ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷
رياست جمهورى ۶۱۱/۸ ۶۴۰ ۵۸۵
دفاع ملى ۴۷۹۳/۱ ۵۴۵۹ ۵۸۰۵
وزارت امور خارجه ۵۸۳/۵ ۶۱۹/۳ ۵۸۳
صنعت برق ۱۳۷/۶ ۱۴۹/۵ ۱۳۲
ساختمان و معمارى ۳۵۹/۴ ۴۶۰/۹ ۴۳۹
دارائى ۱۲۵۲/۴ ۱۴۴۶/۱ ۱۶۱۳
جوانان و ورزش ۴۰۳/۶ ۴۴۶/۶ ۳۹۶
اطلاعات ۳۵۰/۸ ۳۸۴/۸ ۳۷۳
تعمير کاران ۲۹۸۴/۵ ۳۲۸۹ ۳۱۹۲
فرهنگ و توريسم ۲۱۸/۳ ۲۵۸/۲ ۲۲۶
کشاورزى و ماهيگيرى ۷۶۶ ۸۳۸/۱ ۷۷۲
بهداشت ۲۷۲۰ ۳۵۱۸/۳ ۳۹۶۱
حمل و نقل ۳۷۳/۷ ۴۱۴ ۴۱۳
دادگسترى ۴۷۷/۴ ۵۵۶/۴ ۶۶۸
بازرگانى ۱۳۰/۶ ۱۴۶/۸ ۱۴۸
امور خانگى - ۳۵۴۳ ۴۰۰۳
آموزشگاه حرفه‌اى ۱۳۹۷/۹ ۱۵۳۹/۸ ۱۵۶۲
امور مذهبى ۳۶۳/۷ ۴۰۳/۱ ۴۷۳
کارهاى مربوط به اشتغال اجتماعى (عمومى) ۶۹۰/۸ ۷۸۴/۱ ۶۹۷
آموزش و پرورش ۱۱۰۲۶/۷ ۱۳۶۲۶/۷ ۱۵۸۸۶
دانشگاه‌ها و پژوهش‌هاى علمى ۲۷۶۴/۴ ۲۹۳۱/۶ ۳۴۹۴
صنايع سنگين ۹۴/۶ ۱۰۸/۳ ۱۰۷
آب، محيط زيست و جنگل ۷۹۸/۳ ۸۶۶ ۸۱۰
انرژى و صنايع پتروشيمى ۲۰۱/۵ ۲۲۰/۹ ۲۱۶
نقشه‌کشى و توسعه زمين - ۱۶۵/۹ -
انجمن حمايت ۴۷۶/۷ ۵۳۰/۱ ۵۰۱
هزينه‌هاى اضافى ۲۵۱۹۷/۵ ۲۳۳۸۴/۴ ۱۵۷۷۹
جمع‌بندى ساير موارد غير ضرورى ۶۲،۲۰۰ ۶۷،۰۰۰ ۶۳،۰۰۰


قابل ذکر است که بازبينی بودجه ادارى در آوريل ۱۹۸۶ اعلام شده، در مجموع هزينه‌ها ۵۹،۵۰۰ ميليون برآورد گرديد.

جدول بازبينی بودجه ادارى در آوريل ۱۹۸۶ (برحسب ميليون AD)

هزينه‌هاى ادارى
(YEAR Book, Algeria, 1994, p.317.)
درآمدها در سال‌هاى
۶۴،۵۰۰ ۱۰۳،۰۰۰ ۱۹۸۸
۷۱،۹۰۰ ۱۱۴،۷۰۰ ۱۹۸۹
۸۴،۰۰۰ ۱۳۶،۵۰۰ ۱۹۹۰
۱۱۸،۳۰۰ ۱۹۵،۳۰۰ ۱۹۹۱
۳۹۶،۸۰۰ ۳۲۲،۷۰۰ ۱۹۹۲