منبع:
Year Book,Algeria 1994, p. 319

در جدول زير شرکاى عمده تجارت و ارقام صادرات و واردات طى سال‌هاى ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، و ۱۹۹۰ نشان داده شده است.

جدول شرکاى عمده تجارى (واردات)

واردات (برحسب کشور مبدأ) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
استراليا ۱۳۳۷ ۱۵۰۴ ۱۳۴۲
بلژيک ۱۹۳۱ ۲۲۰۲ ۳۱۹۴
برزيل ۷۹۶ ۱۰۲۱ ۸۰۲
کانادا ۱۰۴۴ ۲۴۷۶ ۲۸۳۳
چکسلواکى ۱۶۴ ۷۱۳ ۶۰۰
فرانسه ۸۱۹۶ ۱۲۱۵۹ ۲۰۱۲۲
آلمان (جمهورى فدرال) ۵۷۵۲ ۶۷۵۴ ۹۳۴۱
اندونزى ۱۷۲ ۱۱۲۸ ۶۷۱
ايتاليا ۴۳۲۲ ۹۲۹۲ ۱۰۷۳
ژاپن ۱۸۸۳ ۲۶۴۰ ۴۰۱۳

جدول شرکاى عمده تجارى (صادرات)

صادارات (برحسب کشور مقصد) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
بلژيک ۳۲۰۵ ۴۷۶۹ ۷۸۶۷
برزيل ۴۴۷ ۱۱۳۹ ۱۷۳۲
فرانسه ۸۹۲۰ ۱۲۷۱۴ ۱۹۸۴۴
آلمان (جمهورى فدرال) ۱۹۸۸ ۲۸۶۳ ۲۴۵۷
يونان ۱۰۳ ۲۶ ۹۶۷
ايتاليا ۷۷۶۰ ۱۴۰۲۱ ۲۳۴۱۶
اسپانيا ۲۸۲۵ ۳۷۵۶ ۶۹۱۷
ترکيه ۵۱۹ ۱۱۰۳ ۱۸۳۹
شوروى ۱۶ ۹۴۸ ۱۴۸۷
انگليس ۹۶۶ ۸۸۷ ۲۴۷۵
آمريکا ۸۴۶۹ ۱۶۹۷۶ ۲۲۰۰۴
يوگسلاوى ۶۳۲ ۴۲ ۷۹۰


براساس آمارهاى ارائه شده در مابين سال‌‌هاى ۹۱-۹۰-۱۹۸۹ تعداد توريست‌هائى به اين کشور اعزام گرديده‌اند که شامل کشورها و آمارهاى زير مى‌باشد.

جدول توريست‌ها (از کشور مبدأ)

توريست‌ها (از کشور مبدأ) ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
فرانسه ۱۰۷،۵۸۹ ۱۲۲،۵۵۱ ۸۶،۶۰۲
آلمان فدرال ۱۶،۲۲۷ ۱۹،۵۷۷ ۱۱،۶۹۲
ايتاليا ۱۳،۸۷۳ ۲۲،۸۸۱ ۱۳،۲۸۰
ليبي ۲۳،۳۷۳ ۲۳،۳۳۰ ۱۸،۰۶۰
موروکو ۲۱۶،۰۴۲ ۲۲۳،۲۰۴ ۳۳۸،۹۳۱
اسپانيا ۸۶۷۳ ۹۶۱۷ ۱۱۰۸۱
تونس ۱۸۵۸۵۳ ۱۵۴۳۴۴ ۱۶۱۹۶۰


تعداد افرادى‌که الجزاير بوده و مقيم خارج از اين کشور مى‌باشند به‌شرح زير مى‌باشد در سال ۱۹۸۹، ۵۴۵،۷۸۶ نفر و در سال ۱۹۹۰ به ۴۵۱،۱۰۳ نفر رسيد.