منبع:
Yearbook Algeria pp.317-318

همچنين براساس آمارى که در سال ۱۹۸۹ ارائه گرديده است، فرآورده‌هاى غذائى و مشروبات (نوشابه‌هاى الکلى نيز مى‌شود. ۱۹۹۶۵ ميليون دلار آمريکا و ماشين آلات و کالاهاى سرمايه‌گذارى شده (که شامل تجهيزات ترابرى هم مى‌شود) )، ۱۵۷۸۶ ميليون دلار آمريکا بوده است. و فرآورده‌هاى صنعتى (که شامل مواد غذائى نيز مى‌شود) ۲۵۱۹۷ ميليون دلار آمريکا و ساير کالاهاى مصرفى ۴۱۱۹۱ و جمعاً ۷۰۰۷۲ ميليون دلار آمريکا برآورد گرديده است.


همچنين در سال ۱۹۹۰ هم براساس آمارى که از طريق تجارت بين‌المللى براساس ميليون دلار آمريکا مى‌‌باشد به شرح زير ارائه گرديده است.


فرآورده‌هاى غذائى و مشروبات ۱۶۹۰۷ فرآورده‌هاى ديگر صنعتى (شامل غذا...) ۲۶۸۶۷، ماشين آلات و کالاهاى سرمايه‌گذارى شده ۲۶۴۱۵ و ساير کالاهاى مصرفى هم ۳۹۸۰ ميليون دلار برآورد گرديده است. و تجهيزات مربوط به ترابرى ۱۱۷۰۷ ميليون دلار بوده است. اما صادرات اين کشور در بين سال‌هاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ براساس آمارهائى که از طريق کتاب سال تجارت بين‌المللى وابسته به سازمان ملل متحد ارائه گرديده بدين شرح مى‌باشد.

جدول توزيع توسط SITC برحسب ميليون دلار U.S

صادرات (فوب f.o.b) ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
مواد غذائى، چربى‌ها، و غيره ۷۶۴۰/۷ ۷۹۷۸/۲ ۷۷۴۳/۳
محصولات نفتى تصفيه شده ۱۸۷۵/۳ ۱۸۳۵/۶ ۱۷۰۷/۹
روغن موتور و ساير روغن‌هاى روشنائى ۵۷۳/۱ ۵۴۹/۷ ۵۲۷/۷
روغن‌هاى گازى ۶۹۶/۳ ۶۳۱/۳ ۶۲۵/۴
رسوب روغن‌ها، (روغن سوخته) ۵۶۹/۹ ۶۱۷/۳ ۵۴۰/۸
گاز طبيعى و مصنوعى ۲۶۳۲/۵ ۲۴۰۹/۱ ۲۵۴۳/۳
نفت گاز مايع ۱۸۴۵/۸ ۱۸۴۲/۴ ۲۴۵۳/۹
نفت گاز ۷۸۶/۷ ۵۶۶/۷ ۸۹/۷


همچنين در سال ۱۹۸۹ (براساس ميليون AD دينار) غذا و چربى‌ها ۶۸۹۲۷، هيدروکربن مايع ۴۸۶۰۳، هيدروکربن گازى ۲۰۳۲۴ بوده است.


در سال ۱۹۹۰ غذاها و چربى‌ها ۱۱۰۸۵۲، هيدروکربن مايع ۷۹۹۰۹ و هيدروکربن گازى ۱۱۴۳۹۲ ميليون برآورد گرديده است.

جدول واردات (برحسب کشور مبدأ)

واردات (برحسب کشور مبدأ) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
اسپانيا ۲۰۰۰ ۲۸۰۸ ۵۴۲۷
سودان ۷۹۲ ۱۰۸۶ ۱۴۱۲
سوئيس ۷۲۰ ۹۸۴ ۱۰۲۲
تونس ۳۷۹ ۷۰۲ ۷۹۴
ترکيه ۱۲۵۴ ۲۰۳۶ ۱۸۳۹
شوروى ۳۲۳ ۱۲۴۹ ۸۲۹
انگليسى ۱۰۱۷ ۱۲۳۷ ۱۲۸۱
آمريکا ۴۶۸۴ ۸۳۸۵ ۱۰۰۳۸
يوسگلاوى ۶۲۸ ۱۰۱۳ ۹۵۱

جدول شرکاى عمده تجارى (برحسب ميليون دينار) صادرات

صادرات (برحسب کشور مقصد) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
استراليا ۴۹۶ ۱۲۳۳ ۲۲۵۴