بخش کشاورزى در الجزاير، بزرگ‌ترين بخش اقتصاد الجزاير را به‌خود اختصاص داده است. از کل مساحت ۷۴۱/۳۸۱/۲ کيلومتر مربعى اين کشور تنها حدود ۰۰۰/۸۷۹/۴۶ هکتار و يا به‌طور ۸۳/۲ هکتار جزءِ اراضى کشاورزى به‌حساب مى‌آيد. بنابر تخمين سازمان جهانى خواربار و کشاورزي، ۶۵۰۰ هزار هکتار از اين اراضى قابل کشت زرع بوده است. شاخص توليد کشاورزي، با احتساب پايهٔ ۱۰۰ براى سال‌هاى ۱۹۶۱ / ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵، در سال ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ برابر با ۹۳ و شاخص سرانهٔ توليد کشاورزى در اين سال ۶۴ بوده است.


براساس آمارى که FAO ارائه داده است وضعيت دامدارى و کشاورزى الجزاير به اين قرار است. اراضى قابل کشت و زرع در سال ۱۹۷۶، ۶۵۰۰ هزار هکتار و اراضى تحت کشت دائم ۶۱۰ هزار هکتار و مراتع و چراگاه‌هاى دائمى ۴۵۲/۳۸ هزار هکتار و اراضى جنگلى ۲۴۲۴ هزار هکتار بوده است، همچنين محصولاتى که از اين زمين‌ها برداشت شده است به اين قرار است:

جدول محصولات کشاورزى (هزار تن)

محصولات کشاورزى (هزار تن) ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
گندم ۱۸۴۸ ۱۶۳۰ ۱۲۰۰ ۷۷۵ ۱۷۴۱ ۱۷۵۰
جو ۷۴۳ ۵۸۹ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۷۵۱ ۱۳۷۰
سيب‌زميني ۵۷۵ ۴۹۳ ۵۰۰ ۸۰۹ ۹۰۰ ۹۰۰
پياز ۱۰۶ ۷۲ ۱۰۸ ۱۷۳ ۲۲۰ ۲۳۱
گوجه‌فرنگي ۱۳۵ ۱۰۶ ۱۳۶ ۴۰۲ ۵۰۰ ۵۰۰
زيتون ۱۹۷ ۱۲۳ ۱۱۳ ۹۰ ۱۳۰ ۱۳۰
پرتقال ۳۳۷ ۳۵۹ ۳۶۰ ۱۸۴ ۱۹۰ ۱۹۲
نارنگي ۱۴۹ ۱۴۷ ۱۴۸ ۸۲ ۹۵ ۹۵
خرما ۱۸۲ ۱۳۷ ۱۴۰ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۱۰
توتون و تنباکو ۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۵

جدول محصولات کشاورزى ۱۹۹۰ تا ۹۲ (هزار تن)

محصولات کشاورزى ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
جو دوسر ۳۵ ۱۲۵ ۹۵
کدوتنبل و کدو ۵۷ ۶۱ ۶۳
خيار ۴۵ ۴۵ ۴۵
لوبيا سبز، فلفل سبز ۱۲۰ ۱۵۰ ۲۱۰
هويج ۱۰۱ ۱۳۰ ۱۴۰
ساير سبزيجات ۳۴۱ ۳۶۶ ۳۸۸
خربزه و هندوانه ۳۵۶ ۳۷۴ ۳۸۹
انگور ۲۸۳ ۲۵۱ ۲۶۰
سيب ۵۴ ۵۷ ۵۷
زردآلو ۴۲ ۴۲ ۴۲
ساير ميوه‌ها ۲۰۸ ۲۱۴ ۲۲۸


دولت بن بلا در مارس ۱۹۶۳، طبق تصويب نامه‌اى اجراءِ رفرم ارضى و ملى کردن املاک را اعلام کرد.


رفرم ارضى داراى دو وظيفه عمده بود، از يک سو مى‌بايست به‌تدريج به زمين‌هائى که توسط کشاورزان خرده و پا کارگران کشاورزى تصرف شده بود، مشروعيت مى‌داد و از سوى ديگر مى‌بايست، هرچه سريعتر، زمين‌ها و کشتزارهائى را که هنوز در اختيار افراد وابسته باقى مانده بود، توسط دولت تصاحب مى‌کرد، در برنامه رفرم ارضي، پيشنهاد شده بود که املاک ملى شده براساس سيستم خودگردانى اداره شوند به عبارت ديگر اداره املاک ملى شده به خود کشاورزان واگذار مى‌شد.