در سال ۱۹۷۱ يک منشور انقلال ارضى انتشار يافت که مضمون آن عبارت است از:


- تقسيم زمين بين کارگران و روستائيان بى زمين و آنهائى که زمين کافى ندارند.


- ضبط کليه اراضى مالکين غير ساکن در محل بيش از ۵ هکتار


- محدوديت در مالکيت دام، براى دامداران بزرگ و دادن وام به افراد بى‌دام اين امر مى‌توانست التيامى باشد براى وضعيت نابسامان براى وضعيت نابسامان اقتصادى و کشاورزى در الجزاير که با وضعيت تک محصولى بودن و مهاجرت‌هاى بى‌رويه آن به سمت نابودى و فنا سوق مى‌داد.


اراضى جنگلى اين کشور به ۴/۲ ميليون هکتار بالغ مى‌شود که ۷۵ درصد آن دولتى است. دامنه‌هاى کوه‌هاى تل اطلس را جنگل‌هاى انبوهى از بلوط‌هاى هميشه سبز، کاج حلبي، و سرو پوشانده است. برنامه‌هاى جنگل کارى دولت الجزاير احداث ديوار سبز از جنگل‌ها به عرض ۲۰ کيلومتر در حاشيه شمالى صحرا، از مرز مراکش تا مرز تونس را نيز در بر مى‌گيرد. در سال ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ کل چوب‌هاى گرد بريده شده از جنگل‌هاى اين کشور به ۴/۱ ميليون متر مکعب، بالغ مى‌گرديد. اين رقم در سال‌هاى ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ / ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، بنابر تخمين سازمان جهانى خواروبار و کشاورزي، به ترتيب ۱/۴۳۰ و ۴۶۵/۱ ميليون متر مکعب بوده است.براساس آخرين آمار ارائه شده از طرف FAO در پايان سپتامبر ۹۲-۹۱-۱۹۹۰ احشام و ديگر توليدات کشاورزى و دامى بدين قرار بوده است.

جدول توليد احشام (واحد به ۱۰۰۰)

احشام ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
گوسفند ۱۷۶۹۸ ۱۸۵۰۰ ۱۸۶۰۰
بز ۲۴۷۲ ۲۴۸۰ ۲۵۰۰
گله گاو ۱۳۹۳ ۱۴۰۰ ۱۴۲۰
اسب ۸۱ ۸۳ ۸۴
قاطر ۱۰۰ ۱۰۷ ۱۰۷
Asses ۲۹۹ ۳۴۰ ۳۴۰
شتر ۱۲۲ ۱۳۰ ۱۳۰


اراضى جنگلى اين کشور به ۴/۲ ميليون هکتار بالغ مى‌شود که ۷۵ درصد آن دولتى است. دامنه‌هاى کوه‌هاى تل اطلس را جنگل‌هاى انبوهى از بلوط‌هاى هميشه سبز، کاج حلبي، و سرو پوشانده است. برنامه‌هاى جنگل کارى دولت الجزاير احداث ديوار سبز از جنگل‌ها به عرض ۲۰ کيلومتر در حاشيه شمالى صحرا، از مرز مراکش تا مرز تونس را نيز در بر مى‌گيرد. در سال ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ کل چوب‌هاى گرد بريده شده از جنگل‌هاى اين کشور به ۴/۱ ميليون متر مکعب، بالغ مى‌گرديد. اين رقم در سال‌هاى ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ / ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، بنابر تخمين سازمان جهانى خواروبار و کشاورزي، به ترتيب ۱/۴۳۰ و ۴۶۵/۱ ميليون متر مکعب بوده است.


اراضى جنگلى اين کشور به ۴/۲ ميليون هکتار بالغ مى‌شود که ۷۵ درصد آن دولتى است. دامنه‌هاى کوه‌هاى تل اطلس را جنگل‌هاى انبوهى از بلوط‌هاى هميشه سبز، کاج حلبي، و سرو پوشانده است. برنامه‌هاى جنگل کارى دولت الجزاير احداث ديوار سبز از جنگل‌ها به عرض ۲۰ کيلومتر در حاشيه شمالى صحرا، از مرز مراکش تا مرز تونس را نيز در بر مى‌گيرد. در سال ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ کل چوب‌هاى گرد بريده شده از جنگل‌هاى اين کشور به ۴/۱ ميليون متر مکعب، بالغ مى‌گرديد. اين رقم در سال‌هاى ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ / ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، بنابر تخمين سازمان جهانى خواروبار و کشاورزي، به ترتيب ۱/۴۳۰ و ۴۶۵/۱ ميليون متر مکعب بوده است.

جدول توليد فرآورده‌هاى احشام (واحد به ۱۰۰۰)

فرآورده‌هاى احشام ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
گوشت گاو و گوشت گوساله ۸۹ ۹۴ ۹۵
گوشت گوسفند و بره ۱۳۴ ۱۴۴ ۱۴۵
گوشت بز ۱۰ ۱۰ ۱۰
گوشت مرغ و خروس ۱۸۵ ۱۸۹ ۱۹۳
شير گاو ۶۳۰ ۶۴۰ ۶۵۰
شير گوسفند ۲۱۳ ۲۲۲ ۲۳۰
شير بز ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۳۰
تخم مرغ ۱۳۲ ۱۳۰ ۱۳۵
پشم روغنى (چرب) ۴۵/۹ ۴۸/۶ ۴۸/۶
پشم تميز ۲۴ ۲۵/۴ ۲۵/۴
پوست گاو ۷ ۷/۲ ۷/۳
پوست گوسفند ۱۷ ۱۸ ۱۸/۱