اسامى فعاليت‌هاى مغز برحسب طرز تلقي، زمان و نوع طبقه‌بندي، متغير بوده است. روانشناسان معتقد به دستگاه‌هاى ذهن (Faculty Psychologist) و فرنولوژيست‌ها* تعداد زيادى فعاليت را براى مغز برشمرند.


* فرونولوژيست‌ها به کسانى اطلاق مى‌شود که به بررسى شخصيت و توانائى‌هاى ذهنى افراد از روى شکل جمجمه مى‌پردازند.