آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

کتاب مقدس

عهد قدیم

بخشهای تاریخی عهد قدیم

بخشهای شاعرانه عهد قدیم

بخشهای نبوی عهد قدیم

عهد جدید

اناجیل و اعمال رسولان

رسالات رسولان

کتاب مکاشفه

اسفار مجعوله

جزوه حاضر حاصل گفتگوی کوتاهی از اندیشمند و کشیش مسیحی 'محمدصادق فخرالاسلام' تحصیل کرده واتیکان و 'پروفسور کربن 'شرق‌شناس فرانسوی درباره معنی و مفهوم پرکلیوس یا نام پیامبر عظیم‌الشان در تورات و انجیل, حقانیت دین اسلام و ظهور مصلح جهانی است که با اشاره به آیاتی از قرآن و مطالبی از تورات و انجیل فراهم آمده است .

نوشتار حاضر, سومین شماره از مجموعه 'آشنایی با ادیان 'است که در آن, به اختصار 'کتاب مقدس 'معرفی شده و نیز نوشته‌های نقادان و محققان جدید درباره تاریخ نگارش و منشا آن بازگو گردیده است . گفتنی است' :کتاب مقدس عنوان مجموعه‌ای از نوشته‌های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان بخشی از آن را 'کتاب آسمانی و الهی 'خود می‌دانند...در زبان‌های فارسی و عربی, عنوان …

کتاب حاضر گزارشی از مندرجات چهار کتاب مقدس اوستا، عهد عتیق، عهد جدید و قرآن است که در حوزه‌ی پژوهشی 'دین شناسی تطبیقی' صورت می‌گیرد. در این کتاب نخست اصول و ارکان اصلی کتب مقدس چهار دین زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام معرفی می‌شود. فصل نخست کتاب به بررسی کتاب 'زرتشتیان اختصاص دارد. فصل دوم به کتب 'عهد قدیم' اختصاص دارد. در فصل سوم 'عهد جدید' را مطرح نموده …

در کتاب عنوان شده است: 'کتاب مقدس به مجموعه نوشتارهایی گفته می‌شود که طی حدود هشت قرن توسط نویسندگان گوناگون به نگارش درآمده و تا امروز منبع ایمان و اعتقاد صدها میلیون انسان در سرتاسر گیتی است. بخش نخست این مجموعه که به عهد عتیق شهرت یافته، برای یهودیان و مسیحیان، هردو، مقدس است و بخش دوم که به عهد جدید نامبردار است به مسیحیان اختصاص دارد. صرف نظر …