آفتاب

عدل الهی

عدل الهی

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

'دین در محدوده عقل تنها 'شرح مقابله خیر و شر در وجود انسان و بروز آثار آن در رفتارهای فردی و اجتماعی است .این کتاب در چهار فصل تدوین یافته است :در فصل نخست از بنیاد 'شر 'در طبیعت انسان, مقابله 'خیر ' با آن سخن گفته شده درباره لزوم انقلابی اساسی در شخصیت انسان برای اصلاح اخلاقی توضیح داده می‌شود .فصل دوم به تضاد میان دو اصل خیر و شر در وجود انسان اختصاص یاف...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله