آفتاب

استقراء

استقراء

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

مباحث این کتاب که در باب منطق به زبان عربی تالیف شده ابتدا این موضوعات را شامل می‌شود: 1 _ استقرائ و روش عقلی برای شناخت, 2 _ استقرائ و روش تجربی برای شناخت, 3 _ استقرائ و روش ذاتی برای شناخت. در بخش دوم, شرحی از 'نظریه احتمال' (اعم از حساب احتمال و تفسیر احتمال) فراهم آمده همچنین دلیل استقرایی نظریه احتمال تفسیر و تبیین شده است.

بخش نخست این کتاب در باب پیشینه تاریخی 'استقرا 'و انتقادات 'هیوم' بر استقرا است .(از نظر هیوم, از راه مشاهدات و منطق قیاسی نمی‌توان صدق و درستی یک تعمیم و فرضیه علمی را اثبات کرد) .در بخش دوم سعی شده است بر پایه 'تایید', آرای مربوط به استقرا درج شود و پاسخی به انتقادات هیوم فراهم آید .نویسنده خاطر نشان می‌کند' :در این بین, برخی با تمسک به تایید درصدد حل مشک...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله