تصويب‌نامه راجع به تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر:


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


اکثريت وزراء عضور شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) به استناد ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائى بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمود:


تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به شرح جداول زير تعيين مى‌شود.

جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى (باربري) انوع خودرو و در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر

شرح سواري مينى‌بوس کاميون و اتوبوس
هزينه باربرى هر دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰


توضيحات:

۱. در صورتى که هر يک از صاحبان کالا ساليانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% برخوردار مى‌شود.


۲. از خودروهائى که به‌صورت يکسره حمل مى‌گردند ۴۰% هزينه‌هاى فوق دريافت مى‌شود.


۳. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده براى رديف فوق‌الذکر يا خارج از رديف فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.


۴. هزينه‌هاى تخليه و بارگيرى (باربري) خودروهاى با وزن بالاى ۵ تن و چرخ زنجيرى توسط مدير منطقه تعيين و دريافت مى‌شود.


۵. تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيرى کالاهائى که نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب کالا مى‌باشد.


۶. براى محاسبه هزينه‌هاى فوق، کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.


۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.

جدول تعرفه‌ انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به ازاء هر روز از تاريخ تعلق انباردارى

رديف هزينه مدت توقف اولين روز تخليه لغايت سى روز روز سى و يکم لغايت روز شصتم روز شصت و يکم لغايت يکصدو بيستم از روز يکصد و بيستم به بالا
۱ کالاى متفرقه به ازاء هر تن کالا ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰
۲ کالاى خطرناک به ازاء هر تن کالا ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰
۳ کانتينر ۲۰ فوت هر دستگاه ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
۴ کانتينر ۴۰ فوت هر دستگاه ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۸۵۰۰
۵ وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبک و غيره هر دستگاه ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰


توضيحات:

۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مى‌شود تا ميزان %۵۰ نسبت به تعرفه‌هاى فوق تخفيف اعمال نمايد.


۲. انباردارى در محوطه روباز ۶۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.


۳. انباردارى در انبارهاى هانگار ۸۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.


۴. به نرخ هزينه‌هاى انباردارى کانتينرهاى غيراستاندارد و کانتينرهاى باشاسي، ۳۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.


۵. براى محاسبه هزينه انباردارى کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.


۶. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.