هزينه‌هاى اجاره اماکن بندرى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر

جدول نرخ اجاره براى انجام امور انباردارى و نگهدارى کالاى تجارى

رديف نوع اجاره نرخ اجاره هر متر مربع در ماه (به ريال)
در کنار اسکله و ساحل داخل محوطه‌ بندرى
نرخ مصوب درصد تخفيف نرخ تخفيفى نرخ مصوب درصد تخفيف نرخ تخفيفى
۱ انبار مسقف با ديوار کامل ۸۰۰۰ ۳۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۳۰ ۴۲۰۰
۲ انبار هانگار ۸۰۰۰ ۴۰ ۴۸۰۰ ۶۰۰۰ ۴۰ ۳۶۰۰
۳ زمين آسفالته و بتنى ۵۰۰۰ ۴۰ ۳۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰ ۵۰۰
۴ زمين خاکى ۵۰۰۰ ۶۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰ ۵۰۰

جدول نرخ اجاره براى انجام امور کارگاهى (صنايع بسته‌بندي، تبديل، مونتاژ و غيره)

گروه کالا ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷٭
ارزش درصد ارزش درصد ارزش درصد
اقلام پوشاک و اضافات پوشاکي ۲۵۳۹ ۷۷/۳ ۴۰۱۵ ۸۱/۰ ۵۵۴۱ ۸۲/۷
نخ، پارچه و اقلام ساخته شده از آنها ۸۶ ۲/۶ ۱۹۱ ۳/۹ ۱۳۸ ۲/۱
مرواريد و سنگ‌هاى نيمه قيمتى و قيمتي ۱۲۷ ۳/۹ ۱۷۴ ۳/۵ ۱۸۵ ۲/۸
ماهى و ماهى آماده ۱۱۵ ۳/۵ ۹۷ ۲/۰ ۱۰۰ ۱/۵
اسباب‌بازى و بازى‌ها و کالاهاى ورزشي ۴۴ ۱/۳ ۵۸ ۱/۲ ۷۸ ۱/۱
کالاهاى چشمي ۸۲ ۲/۵ - - - -
انواع ساعت و جواهر و زيورآلات ۱۴۶ ۴/۴ ۲۴۵ ۴/۹ ۳۸۷ ۵/۰
طلا و نقره ۵۸ ۱/۸ ۱۷۴ ۳/۵ - -
قطعات الکترونيکي - - - - - -
ساير ۸۶ ۲/۶ ۲۶۹ ۵/۴ ۳۲۱ ۴/۸
کل ۳۲۸۳ ۱۰۰/۰ ۴۹۰۰ ۱۰۰/۰ ۶۷۰۰ ۱۰۰/۰


توضيح اينکه: مدت قرارداد با توافق طرفين تعيين مى‌گردد.

هزينه تخليه، بارگيرى و صفافى کالا

- کالاهاى غيرکانتينرى

۱. تخليه کالاى پالتى هر تن ۱۷۵۰ ريال غير پالتى هر تن ۲۴۵۰ ريال


۲. بارگيرى کالاى پالتى هر تن ۲۴۵۰ ريال غير پالتى هر تن ۳۱۵۰ ريال


۳. صافى کالاى پالتى هر تن ۴۹۰ ريال غير پالتى هر تن ۵۶۰ ريال


- کانتينرهاى ۲۰ فوت

۱. تخليه هر دستگاه کانتينر ۲۸۰۰۰ ريال


۲. بارگيرى هر دستگاه کانتينر ۳۵۰۰۰ ريال


۳. صفافى هر دستگاه کانتينر ۲۸۰ ريال


- کانتينرهاى ۴۰ فوت

۱. تخليه هر دستگاه کانتينر ۳۵۰۰۰ ريال


۲. بارگيرى هر دستگاه کانتينر ۴۲۰۰۰ ريال


۳. صفافى هر دستگاه کانتينر ۲۸۰ ريال


- هزينه جابه‌جائى کالا در محدوده انبارهاى منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر

۱. کالاى پالتى هر تن ۵۲۵۰ ريال


۲. کالاى غير پالتى هر تن ۶۳۰۰ ريال


۳. کالاى فله هر تن ۱۰۵۰۰ ريال


- هزينه تخليه کالاى داخلى کانتينر (استريپ کانتينر)

۱. کانتينر ۴۰ فوت ۲۱۰۰۰ ريال


۲. کانتينر ۲۰ فوت ۱۸۹۰۰۰ ريال


۳. کانتينر کالاى فله ۲۳۱۰۰۰ ريال