هزينه انبادارى کالا و کانتينر در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر

- هزينه انباردارى کالا

۱. از ۱ تا ۶۰ روز هر تن روزى ۳۵۰ ريال


۲. از ۶۱ تا ۱۲۰ روز هر تن روزى ۲۸۰ ريال


۳. از ۱۲۱ روز به بالا هر تن روزى ۲۱۰ ريال


- هزينه انباردارى کانتينر ۴۰ فوت

۱. از ۱ تا ۶۰ روز هر تن روزى ۸۷۵۰ ريال


۲. از ۶۱ تا ۱۲۰ روز هر تن روزى ۷۰۰۰ ريال


۳. از ۱۲۱ روز به بالا هر تن روزى ۵۲۲۵۰ ريال


- هزينه انباردارى کانتينر ۲۰ فوت

۱. از ۱ تا ۶۰ روز هر تن روزى ۵۲۲۵۰ ريال


۲. از ۶۱ تا ۱۲۰ روز هر تن روزى ۴۲۰۰ ريال


۳. از ۱۲۱ روز به بالا هر تن روزى ۳۱۵۰ ريال

جدول کرايه تجهيزات خشکى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر

رديف نام دستگاه ظرفيت نرخ کرايه به ساعت
۱ جرثقيل کمتر از ۱۰ تن ۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ تا کمتر از ۲۰ تن ۲۵۰۰۰ ريال
۲۰ تا کمتر از ۳۰ تن ۴۰،۰۰۰ ريال
۳۰ تا کمتر از ۶۰ تن ۵۰،۰۰۰ ريال
۲ جرثقيل ۶۰ تا کمتر از ۸۰ تن به ازاء هر تن ۱۰،۰۰۰ ريال
۸۰ تن به ازاء هر تن ۲۰،۰۰۰ ريال
۳ ليفتراک ۱ تا کمتر از ۳ تن ۱۰،۰۰۰ ريال
۳ تا کمتر از ۵ تن ۱۵۰۰۰ ريال
۵ تا کمتر از ۱۰ تن ۲۰،۰۰۰ ريال
۴ تراکتور - ۱۰،۰۰۰ ريال
۵ کفى (تريلر تراکتور) ۱تا کمتر از ۱۰ تن ۲۵۰۰ ريال
۱۰ تا کمتر از ۲۰ تن ۳۰۰۰ ريال
۲۰ تن به بالا ۵۰۰۰ ريال
۶ لودر - ۳۰،۰۰۰ ريال
۷ کمپرسى ۱۰ تن (۱۰ چرخ) ۳۰،۰۰۰ ريال
۷ تن (۶ چرخ) ۲۵۰۰۰ ريال

هزينه‌هاى آب، برق و تلفن

۱. تلفن اجاره هر خط تلفن شهرى با کد بين شهرى و بين‌المللى ماهيانه ۴۰،۰۰۰ ريال.


۲. اجاره هر خط تلفن داخلى بندر ماهيانه ۲۰،۰۰۰ ريال.


۳. هزينه آب و برق مصرفى براساس تعرفه سازمان منطقه آب و برق خوزستان به اضافه ۱۵% به‌عنوان هزينه نگهدارى شبکه داخلى بندر مى‌باشد. در صورت تغيير در تعرفه‌هاى مربوطه نرخ‌هاى فوق عيناً محاسبه خواهد شد.


توضيح:

۱. هزينه دفع فاضلاب به نسبت ميزان و نوع فعاليت شرکت با توافق طرفين مشخص و اخذ مى‌گردد.


۲. هزينه تلفن فوق بابت اجاره خط و نگهدارى شبکه داخلى بندر بوده و هزينه يک مکالمات تلفن براساس صورت‌حساب‌هاى ارسالى مخابرات بايد مستقيماً توسط اجاره‌کننده به حساب مخابرات واريز گردد.


۳. هزينه فوق بابت اجاره خط تلفن داخلى جهت ارتباط داخل منطقه بوده و در صورت استفاده مشترک براى ارتباط خارج از منطقه ويژه (شهر، بين شهرى و بين‌المللي) صورت‌حساب جداگانه صادر خواهد شد.