از آنجا که پى‌بردن به نيازهاى وارداتى چين مستلزم بررسى دقيق‌تر بر روى واردات اين کشور است، در اين بخش به اقلام عمده برحسب گروه‌هاى کالايى به تفکيک مواد خوراکي، مواد شيميايي، معادن و فلزات و ساير اقلام وارداتى چين مى‌پردازيم.


اقلام وارداتى چين با تأکيد بر کالاهاى قابل صدور ايران براساس آمار بازرگانى خارجى و کالاهاى داراى مزيت نسبى جمع‌آورى است.