مأخذ: ITC, UNSTAT - PC/TAS. CD - ROM data base, 1995

واردات مواد خوراکى چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ افزايش کلى را شاهد بوده است. واردات اقلامى چون ماهى و ميگوى يخزده، سبزيجات خشک و يخزده، ميوه‌جات تازه نظير سيب و انگور، آب ميوه از قبيل آب پرتقال و گريپ فروت، خشکبار از جمله بادام و فندق و ساير مواد خوراکي، فرآورده‌هاى صنايع غذايى نظر سس گوجه فرنگي، مربا و ساير شيرينى جات رشد خوبى را در دوره مزبور داشته است.


در ميان آمار واردات مواد خوراکى چين در سال ۱۹۹۵، اقلام زير قابل ذکر است:


ماهى يخزده به ميزان ۳۰۷ ميليون دلار، ميگو ۴۵ ميليون دلار، آدامس ۹ ميليون دلار و ساير شيرينى‌جات ۱۹ ميليون دلار. اين ارقام وسعت بازار و تقاضاى فزاينده را براى اين گروه از کالاها منعکس مى‌سازد. چين فرصت خوبى براى کشورهاى صادرکننده بشمار مى‌رود.

جدول واردات منتخبى از مواد خوراکى چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (واحد: هزار دلار)

کد SITC نام کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۰۳۵۱ ماهى ـ خشک، نمک‌زده ۲۳۲۰۸ ۲۲۳۳۲ ۲۶۲۲۲ ۲۰۳۷۸
۰۳۴۲ ماهى ـ يخزده بجزفيله ۱۸۴۶۷۳ ۱۸۰۰۷۶ ۲۵۲۶۸۱ ۳۰۷۱۷۲
۰۳۵۳ ماهى ـ دودى ۶۳۹ ۴۴۸ ۳۴۸ ۴۹۶
۰۳۶۱۱ ميگو ـ يخزده ۸۴۴۵ ۱۲۵۸۱ ۵۷۱۹۰ ۴۵۳۱۴
۰۵۴۶ سبزيجات يخزده ۲۴۶ ۵۷۹ ۸۳۴ ۱۰۸۱
۰۵۶۱ سبزيجات خشک ۲۹۰ ۷۹۵ ۷۹۸ ۲۰۸۸
۰۵۶۱۲ پياز خشک ۱۹ ۴۴ ۵۸ ۱۲۷
۰۵۷۴ سيب تازه ۷۰۹ ۱۳۲۹ ۲۷۳۰ ۴۱۴۲
۰۵۷۶ انجير تازه يا خشک ۲۰ ۲ ۴ ۳۴
۰۵۷۲۱ ليمو ـ تازه يا خشک ۵۶ ۲۸ ۱۶۷ ۹۰
۰۵۷۵۱ انگور تازه ۶۷ ۴۹۲ ۹۷۸ ۱۸۷۵
۰۵۷۵۲ کشمش ۱۶۳۴ ۱۸۱۰ ۹۲۶ ۱۰۰۱
۰۷۷۴ بادام ۲۴۸ ۵۷۵ ۴۵۸ ۴۵۸
۰۵۷۷۵ فندوق ۹۴ ۱۵۰ ۴۲۳ ۳۶۱
۰۵۷۷۶ گردو ۱۳۷ ۵۲ ۷۵ ۸۸
۰۵۷۹۶ خرما (تازه يا خشک) ۲۳۳ ۱ ۱۲۱۶ ۲
۵۷۷۸ پسته ۳۹۰۴ ۵۳۱۵ ۴۰۲۵ ۲۴۸۳
۰۵۸۱ مربا ۱۳۶۵ ۶۲۰۲ ۲۸۸۰ ۱۸۹۷
۰۵۸۳۲ ميوه ـ دانه، يخزده ۲۶ ۱۱ ۶ ۶۱
۰۵۸۹۴ مرکبات ۴۴ ۱۲ ۷۹ ۴۴
۰۵۹۲ آب گريپ‌فروت ۵۴ ۱۴۰ ۴۲ ۸۵
۰۵۹۹۲ آب گوجه فرنگى ۱۶۲ ۲۴۴ ۴۸۴ ۸۴
۰۵۹۹۶ مخلوط آب ميوه، سبزيحات ۵۶۹ ۱۲۶۶ ۱۸۴۳ ۳۳۶
۰۵۹۱ آب پرتغال ۳۸۰ ۸۴۱ ۹۸۹ ۱۸۸۱
۰۶۱۶ عسل طبيعى ۱۰ ۲۰ ۱۰۸ ۴۱۲
۰۹۸۴۲ سس گوجه‌فرنگى ۲۹۵ ۴۰۸ ۴۰۰ ۶۶۶
۰۹۸۹۳ غذاى بچه ۲۰۸۹ ۳۶۵ ۸۶۱ ۵۲۴
۰۹۸۹۲ فرآورده‌هاى حيواني، خوراکى ۴۲۲۶ ۶۳۳۳ ۶۳۷۹ ۳۴۹۴
۰۶۲۲۱ آدامس ۸۱۳۹ ۶۴۱۰۸ ۶۴۲۴ ۸۷۰۵
۰۵۸۹۷ مخلوط ميوه‌‌ها ۱۶۳ ۱۰۳ ۱۱۵ ۶۸
۰۹۸۴۴ سرکه ۱۳۹ ۱۶۰ ۱۷۸ ۱۱۰
۲۹۲۷ گل سرشاخه ۲۸۹ ۳۷۴ ۵۱۹ ۷۳۵
۰۶۲۲۹ ساير شيرينى‌جات ۶۷۸۸ ۱۱۶۷۵ ۲۸۴۵۷ ۱۹۳۴۹