مأخذ: ITC. UNSTAT - PC / TAS. CD - ROM data base, 1995

واردات مواد شيميايى چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ به‌طور کلى سير صعودى داسته است. واردات اقلامى چون اتيلن، پروپان، هيدروکربن‌هاى حلقوي، بنزن، تولوئن، استيرن، هالوژن، کلريد وينيل، الکل‌هيا اسيسيليک، اتيلن گليکول، فنل‌ها، اسيدهاى پلى کربوکسيک، اکسيد روي، کروم، آهن، کربنات‌ها و پرکربنات‌ها، نمک‌ها، اسيد متاليک و سفيد‌کننده‌ها افزايش نشان مى‌دهد. در اين ميان، مهمترين اقلام مواد شيميايى وارداتى به چين و ارزش آنها در سال ۱۹۹۵ عبارت بود از: اسيدهاى پلى کربوکسيليک ۶۴۶ ميليون دلار و گروه هيدروکربن‌هاى حلقوى معادل ۶۱۰ ميليون دلار، استيرن ۲۱۴ ميليون دلار، ترکيبات لاکتام ۲۰۷ ميليون دلار و تولوئن خالص ۲۱۴ ميليون دلار .

جدول واردات اقلام عمده مواد شيميايى چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (واحد: هزار دلار)

کدSITC نام کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۵۱۱۱ اتيلن ۸۸۶ ۳۹۷ ۹۱۷ ۴۵۷۲
۵۱۱۱۲ پروپان (پروپيلن) ۳۴۹۱ ۳۱۹۸ ۳۱۹۸ ۶۲۵۶
۵۱۱۱۹ هيدروکربن‌هاى اسيسيليک ۳۹۵ ۸۹۴ ۹۱۹ ۱۶۱۰
۵۱۱۲ هيدروکربن‌هاى حلقوى ۲۰۵۴۷۲ ۲۳۵۷۸۱ ۳۸۰۱۸۳ ۶۱۰۳۵۹
۵۱۱۲۱ سينکلوهگزان ۹۰۵ ۲۸۷ ۳۸۵ ۶۴۴
۵۱۱۲۲ بنزن خالص ۸۳۱ ۲۲۵۱ ۲۶۶۵ ۲۶۹۶۸
۵۱۱۲۳ تولوئن خالص ۵۰۰۸۳ ۵۷۰۹۳ ۷۳۶۸۸ ۱۲۳۷۶۳
۵۱۱۲۴ xylenes، خالص ۳۲۰۱۶ ۵۴۶۴۰ ۹۴۰۲۰ ۱۴۳۸۸۸
۵۱۱۲۵ استيرن ۴۰۲۸۸ ۷۹۴۳۸ ۱۴۲۶۹۱ ۲۱۳۶۰۲
۵۱۱۲۶ اتيل بنزن ۱۲۳۶ ۲۲۱۳۳ ۱۶۱۳ ۱۰۸۰۵
۵۱۱۳ هالوژن ـ هيدروکربن ۶۹۵۷۵ ۷۵۸۷۳ ۶۱۶۸۷ ۸۹۳۹۲
۵۱۱۳۱ کلريد وينيل ۴۵۵ ۲۵۴ ۱۴۳ ۴۳
۵۱۱۳۲ ترى کلرو اتيلن ۲۲۷۲ ۲۴۷۱ ۴۲۳۴ ۴۵۲۵
۵۱۱۳۳ تتراکلرواتيلن ۴۳۲۷ ۵۵۰۴ ۵۴۹۴ ۷۴۹۵
۵۱۱۳۴ ساير کلروهيدروکربن اسيسيليک ۷۲۷ ۶۰۴ ۹۰۶ ۸۲۲
۵۱۱۳۵ دى‌کلروتان ۱۲۰۸ ۱۰۳ ۴۴ ۶۶۱۳
۵۱۱۳۶ ساير هيدرواسيسيليک ۳۱۴۵۱ ۴۴۸۲۵ ۳۴۰۰۲ ۴۴۸۹۴
۵۱۱۳۸ هيدرواسيسيليک هالوژن ۱۵۸۹۷ ۱۴۳۲۴ ۶۹۹۲ ۱۱۷۸۴
۵۱۱۳۹ هيدروکربن هالوژن ۱۲۳۶۹ ۵۷۰۶ ۴۵۶۳ ۹۵۹۴
۵۱۱۴ ساير سولفات هيدروکربن ۱۴۰۵۸ ۶۳۲۸ ۵۲۳۹ ۱۲۴۲۴
۵۱۲۱ مونوهيدريک الکل اسيسيليک ۷۸۹۸۲ ۶۳۷۷۱ ۹۵۰۰۳ ۱۶۵۷۶۹
۵۱۲۲ ساير الکل‌هاى اسيسيليک ۱۳۰۴۶ ۱۱۸۶۵۶ ۱۳۸۷۴۶ ۲۱۶۲۹۸
۵۱۲۲۱ اتيلن گليکول ۴۹۹۴۸ ۵۳۲۸۱ ۵۲۹۸۹ ۱۲۷۲۴۰
۵۱۲۲۳ الکل‌هاى حلقوى ۲۶۰۳ ۱۳۰۵ ۲۵۵۳ ۲۱۹۰
۵۱۲۴ فنل‌ها ـ الکل فنل ۶۹۳۱۲ ۷۹۶۷۵ ۷۰۳۸۴ ۱۱۷۳۲۴
۵۱۳۷ اسيدهاى مونوکربوکسيليک ۱۱۴۷۰۱ ۱۰۸۸۴۳ ۱۲۸۰۶۳ ۲۴۴۴۱
۵۱۳۷۱ اسيد استيک ۱۸۷۸۷ ۹۳۱۵ ۱۸۰۸۸ ۴۴۶۲۳
۵۱۳۷۲ استرهاى اسيداستيک ۱۹۷۱۲ ۲۱۱۱۶ ۲۲۴۷۶ ۴۳۸۰۵
۵۱۳۷۴ اسيد فرميک ۵۲۲۶ ۵۱۱۴ ۵۴۱۳ ۹۰۰۷
۵۱۳۸ اسيدهاى پلى کربوکسيليک، ساير ۲۶۳۶۱۳ ۲۵۱۶۴۲ ۳۱۰۷۶۸ ۶۴۶۴۶۲
۵۱۳۹ اسيدهاى کربوکسيل، ساير ۸۸۳۲ ۶۴۰۴ ۳۹۰۵ ۵۲۵۶
۵۱۴۵ ترکيبات آمينه (Function) ۱۰۲۸۷۱ ۶۱۱۰۷ ۶۸۶۱۲ ۸۱۵۶۲
۵۱۴۶ ترکيبات آمينو اکسیژن(.F) ۷۱۴۷۱ ۵۴۵۳۶ ۹۲۱۳۱ ۱۰۱۳۴۷
۵۱۴۷ کربوکسى آميد (F) ۲۳۳۱۱۱ ۱۵۳۰۸ ۲۱۹۰۶ ۲۸۸۳۷
۵۱۴۸ ساير ترکيبات نيتروژن (F) ۱۱۳۸۰۵ ۱۴۱۸۰۸ ۱۷۶۴۲۹ ۲۲۴۸۷۴
۵۱۵۴ ترکيبات راگانه سولفور ۲۵۸۱۶ ۳۹۶۷۸ ۴۸۵۶۹ ۶۹۸۱۸
۵۱۵۵ ساير ترکيبات ارگان و غبرارگان ۱۸۳۸۴ ۱۴۵۳۲ ۱۲۲۵۲ ۱۳۳۰۱
۵۱۵۶ لاکتام‌ها ـ ترکيبات heterocycl غيرحلقوى ۲۱۳۱۹۳ ۱۲۹۶۰۱ ۱۴۹۹۸۴ ۲۰۶۸۶۷
۵۱۵۷ ساير ترکيبات geterocycl غيرحلقوى ۸۴۴۸۰ ۵۸۲۵۰ ۶۴۲۷۲ ۸۵۳۵۷
۵۱۵۸ سولفوناميدها ۴۰۳ ۱۰۱۰ ۵۷۰ ۴۱۱۱
۵۱۶۱ اترالکل پروکسيد، ساير ۲۶۸۰۵ ۲۱۹۲۰ ۳۳۸۳۲ ۴۸۲۵۹
۵۱۶۲ ترکيبات آلدهيد، ساير ۶۷۵۵۵ ۵۳۲۹۷ ۷۳۹۷۶ ۱۰۰۶۷
۵۱۶۲۳ استن ۲۳۲۳۵ ۱۲۲۴۶ ۲۰۰۰۴ ۳۸۹۹۵
۵۱۲۶۴ بوتانون ۱۱۷۱۷ ۱۶۲۰۶ ۲۲۸۳۰ ۳۳۸۴۲
۵۱۶۳ استرها ـ غيرارگانيک ۵۲۱۵ ۳۲۷۷ ۴۰۴۱ ۶۷۹۶
۵۱۶۳۹ موادشيميايى ارگانيک ۱۱۷۳۶ ۹۸۰۵ ۱۴۸۸۰ ۱۸۱۸۰
۵۲۲۱ کربن ۶۱۳۳ ۶۵۲۴ ۷۱۰۰ ۷۱۰۰
۵۲۲۲ ساير اجزاى شيميايى ۲۹۲۸۱ ۱۶۹۷۲ ۲۱۵۱۴ ۲۲۹۷۶
۵۲۲۳ اسيدهاى غيرارگانيک اکسيد، ساير ۲۹۰۸۸ ۴۴۴۳۰ ۳۹۶۶۵ ۷۱۲۵۵
۲۲۳۲ اسيد سولفوريک ۱۳۵۵ ۵۹۹ ۱۱۰۱ ۳۲۸۸
۵۲۲۴ هالوژنه سولفور غيرفلزى ۱۱۷۰ ۲۴۰۱ ۱۲۵۸ ۲۹۳۴
۵۲۲۵ اکسيد روي، کروم، آهن ۲۰۱۵۸ ۲۲۶۴۰ ۲۴۰۹۸ ۴۰۳۴۷
۵۲۲۶ اسيد، ساير ۱۷۷۸۹ ۱۵۲۰۵ ۱۸۱۴۰ ۲۶۱۲۵
۵۲۲۶۲ اسيد، ساير ۱۰۶۹۳ ۵۲۱ ۴۵۹ ۶۷۶
۵۲۳۳ هيپوکلريت‌ها، ساير ۲۲۸۷ ۱۷۸۲ ۷۸۴ ۱۲۷۳
۵۲۳۳۲ کلريت سديم ۱۲۰ ۴۱ ۸ ۳۳۱
۵۲۳۴ سولفيد، سولفيت‌ها ۲۶۵۵۰ ۲۰۷۹۳ ۲۱۸۲۵ ۲۴۹۰۴
۵۲۳۴۱ سولفيد سديم ۱۰۸ ۱۸۳ ۲۸۳ ۳۹۶
۵۲۳۴۵ سولفات سديم ۷۳۷ ۱۸۱۳ ۱۴۷۲ ۱۱۴۹
۵۲۳۵ نيتريت و نيترات‌ها ۲۱۲۸ ۱۳۸۲ ۱۷۹۷ ۷۹۲۷
۵۲۳۶ فسفيت و فسفات‌ها، ساير ۸۰۴۲ ۶۷۷۱ ۷۲۲۳ ۸۳۲۲
۵۲۳۴ کربنات‌ها، پرکبنات‌ها ۱۷۷۱۹ ۲۰۸۰۲ ۳۴۸۴۸ ۳۳۱۰۲
۵۲۳۸ ساير اسيدهاى غيرارگانيک ۲۶۰۲۳ ۳۷۵۵۲ ۵۶۳۲۶ ۴۰۸۷۱
۵۲۴۳ نمک‌ها ـ اسيد متاليک، ساير ۱۹۵۹۳ ۳۳۸۸۱ ۳۵۴۸۳ ۴۴۳۷۰
۵۲۴۹ موادشيميايى غيرارگانيک ۳۵۲۷ ۹۶۶۰ ۹۹۴۴ ۹۳۹۲
۵۳۱۲ سفيد کننده‌هاى مصنوعى ۹۳۹۵ ۱۰۹۰۵ ۱۴۵۳۱ ۱۷۸۱۵