مأخذ: ITC. UNSTAT - PC / TAS. CD - ROM data base, 1995

واردات ساير کالاها توسط چين در جدول آمده است. در اين جدول سعى شده است از ميان آمار واردات چين با تأکيد برکالاهاى قابل صدور و داراى مزيت نسبى ايران، کالاهايى انتخاب و ارائه شود تا راهنماى صادرکنندگان و کارشناسان بوده، زمينه را راى تحليل‌هاى بعدى فراهم آورد.


روند کلى واردات اين گروه از کالاها به طور کلى سرافزايش نشان مى‌هد. در ميان کالاهاى مزبور، واردات اوره ۴۲۷ ميليون دلار، شوينده‌ها (بجز صابون) ۱۲۸ ميليون دلار، پارچه ۱۷ ميليون دلار، فرش پبشمى حدود ۳ ميليون دلار، فرش از ساير الياف ۶ ميليون دلار، ساير کفپوش ۱۶ ميليون دلار، پليمرها ۸ ميليون دلار، سنگ مرمر ۱۱ ميليون دلار و گرانيت ۱۰ ميليون دلار، پليمرها ۸ مليون دلار، سنگ مرمر ۱۱ ميليون دلار و گرانيت ۱۰ ميليون دلار، قابل توجه مى‌باشد. با بررسى واردات اين اقلام و ساير اقلام مذکور در جدول، به گستردگى بازار چين پى مى‌بريم.

جدول واردات ساير کالاها توسط چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (واحد: هزار دلار)

کد SITC نام کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۲۶۸۵۱ موى اسب و ضايعات ۵۱۸ ۵۴۳ ۳۳۶ ۴۳۸
۲۶۵۸ اليافت نسجى گياهى ۴۶۸ ۲۱۶ ۱۲۳۵ ۶۷۰
۶۵۱۶۱ نخ مصنوعى ۲۴۳۶ ۱۴۴۲ ۸۲۷ ۵۰۰
۶۵۱۲۲ نخ پنبه براى خرده‌فروشى ۱۳۹۸ ۱۳۹۵ ۳۸۳۶ ۸۶۳
۶۵۱۷۱ نخ مصنوعى براى خرده‌فروشى ۳۲۴ ۸۱۷ ۱۸۱۷ ۸۰۹
۶۵۱۳۲ ساير نخ‌هاى کتانى براى خرده‌فروشى ۲۵۰۵ ۱۲۴۶ ۷۱۴ ۷۸۰
۶۵۹۲۱ فرش پشمى ـ ساير(K) ۲۱۵۰ ۲۰۸۰ ۳۲۶۴ ۲۷۳۵
۶۵۹۴۱ فرش پشمى (t) ۱۸۸۰ ۱۸۲۴ ۲۶۳۲ ۱۸۰۱
۶۵۹۴۲ فرش از نايلون ۱۶۷۴ ۱۱۸۰ ۲۲۲۳ ۱۱۶۲
۶۵۹۵۹ فرش از ساير اليافت بافته شده ۴۵۰ ۷۱۹ ۱۱۱۷ ۱۲۰۰
۶۵۹۴۹ فرش از ساير الياف ۳۵۳۹ ۱۵۳۲ ۷۴۰ ۴۵۷
۶۵۹۵۱ فرش پشمى ـ ساير (W) ۱۲۷۱ ۲۲۴۳ ۱۱۳۲ ۱۷۵۱
۶۵۱۱۹ نخ پشمى کمتر از ۸۵ درصد ۴۶۹۷ ۳۷۷۰۸ ۱۹۱۱ ۲۰۱۸
۶۵۱۳۱ نخ ۸۵ درصد کتان ۴۶۵۴ ۳۵۱۰ ۳۰۱۸ ۱۸۷۹
۶۵۳۱۳ پارجه مصنوعى ۱۷۸۱ ۳۰۶۴ ۳۴۱۱ ۲۲۸۲
۶۵۹۴۳ فرش ـ ساير دستبافت(t) ۲۵۳۲ ۳۱۶۳ ۳۳۸۵ ۲۵۷۴
۶۵۱۱۶ نخ پشمى ۲۹۰۸ ۲۳۵۷ ۲۰۶۸ ۳۱۱۹
۶۵۹۵۲ فرش ـ ساير دستباف(W) ۲۴۵۱ ۴۷۵۲ ۴۳۱۸ ۳۵۱۷
۲۶۳۳ ضايعات پنبه ۳۳۵۷ ۲۶۲۲ ۴۱۱۷ ۴۱۵۳
۶۵۹۴ فرش ـ ساير (t) ۹۶۲۶ ۷۶۹۹ ۸۹۸۱ ۶۰۸۵
۶۵۳۸۴ الياف مصنوعى کمتر از ۸۵ درصد ۲۷۵۷ ۵۹۴۶ ۶۳۹۹ ۶۰۰۸
۵۷۵۹۱ پليمرها ـ استات وينيل ۶۶۴۳ ۴۹۹۴ ۶۱۴۵ ۷۷۲۲
۵۷۵۹۲ پليمرها ـ ساير ۱۰۱۷۴ ۷۶۶۷ ۸۳۵۵ ۱۱۱۸۹
۲۷۳۱۲ سنگ مرمر ـ ساير ۱۸۷۴ ۴۰۴۶ ۶۶۰۴ ۱۰۵۶۹
۲۷۳۱۳ گرانيت ۹۴۳ ۲۰۷۰ ۴۳۵۵ ۱۱۵۸۸
۲۶۹۰ پارجه ۳۳۳۹ ۲۹۳۸ ۵۸۸۴ ۹۳۴۱
۲۶۴۱ کنف ۸۸۱ ۲۹۸ ۹۹۹ ۹۳۱۶
۶۵۱۲ نخ دوزندگى از پنبه ۱۹۰۷۷ ۱۵۳۹۶ ۱۴۳۸۶ ۱۳۲۴۴
۶۵۲۹ ساير اليافت بافته شده از پنبه ۱۸۴۲۶ ۱۹۹۴۶ ۱۹۷۸۴ ۲۰۵۶۸
۲۹۲۲ رزين‌ها ـ صمغ‌هاى طبيعى ۱۲۶۷۳ ۱۸۰۹۶ ۱۸۳۳۴ ۲۲۳۳
۶۵۱۶۴ ساير نخ‌ها ۱۴۷۱۰ ۱۰۸۵۶ ۱۵۲۴۳ ۲۲۶۴۸
۱۲۲۳۹ تنباکوى ساخته شده - ۲۴ ۲۵ ۹۷
۲۶۹۰۱ پوشاک ۱۴۳ ۱۴۸ ۲۲۷۱ ۱۵۴۳
۲۱۱۴ پوس بز ۲۷۲۹ ۴۳۱۵ ۶۶۸۸ ۳۱۲۳
۲۱۱۷ پوست گوسفند بدون پم ۴۸۲۴ ۹۳۷۷ ۱۸۴۴۰ ۲۱۶۰۱
۵۵۴۱۱ صابون آرايشى ۲۸۱۹ ۴۷۱۹ ۶۵۰۵ ۴۳۷۶
۲۱۱۹۹ پوست خام ۲۷۷۸ ۵۵۷۴ ۱۶۰۷۳ ۲۱۶۰۰
۲۱۱۹۱ ضايعات چرم ۲۲۵۵۶ ۱۶۰۶۴ ۱۶۸۷۱ ۱۸۰۳۴
۶۵۴۹۷ پارچه (t) ۱۶۹۰۴ ۱۴۴۲۸ ۱۳۵۱۳ ۱۷۵۳۶
۶۵۹۶۹ ساير کفپوش‌ها ۷۷۷۵ ۹۵۵۵ ۹۹۶۸ ۱۶۱۹۶
۶۱۱۶۲ چرم بز ۳۰۷۸۲ ۲۴۹۷۸ ۲۸۴۰۰ ۳۱۰۴۶
۵۷۵۹۶ رزين‌هاى نفتى ۲۱۹۹۹ ۱۸۵۱۴ ۲۴۴۵ ۲۸۰۹۹
۲۱۱۶ پوست گوسفند ۱۱۱۴۶ ۲۶۰۲۶ ۳۸۳۰۲ ۵۳۵۶۴
۶۵۲۱ قوزه پنبه ۲۶۱۷۴ ۳۳۳۷۰ ۴۰۸۶۰ ۴۸۹۲۳
۶۵۱۹ نخ، فايبر ۶۵۹۶۰ ۸۹۸۱۶ ۱۰۵۴۴۲ ۶۵۷۱۲
۲۶۳۲ لينتر پنبه ۳۹۰۹ ۱۳۱۰ ۱۵۴۴۶ ۶۵۱۲۶
۵۵۴۲۱ شوينده‌هاى ارگانيک ۸۲۰۷۸ ۶۴۰۶۰ ۹۳۴۵۰ ۸۶۶۸۷
۶۱۱۶ چرم بزى ۷۴۲۲۷ ۷۵۴۳۲ ۸۶۴۳۶ ۸۲۸۱۲
۵۵۴۲۱ شوينده‌هاى بجز صابون ۱۰۳۹۲۹ ۱۳۲۶۲ ۱۴۱۶۶ ۱۲۷۷۵۶
۵۷۵۹ پلاستيک‌ها ۶۸۲۸۱ ۶۵۵۵۷ ۸۴۲۴۶ ۱۰۷۶۵۲
۲۶۸۲ ساير پشم پردازش نشده ۱۸۶۹۰۹ ۱۲۷۰۱۳ ۱۳۵۲۰۵ ۱۵۲۲۶۲
۶۵۴۳ اليافت پشم ۷۱۱۷۰ ۸۰۹۷۸ ۱۰۸۲۸۸ ۱۳۳۰۴
۲۱۱۱ پوست گاو ۵۴۵۵۶ ۴۲۷۷۴ ۹۸۳۰۴۲ ۱۸۵۵۳۷
۶۵۲۲ اليافت نخ سفيد نشده ۵۶۶۸۴ ۷۱۳۹۷ ۱۲۲۰۵۰ ۱۷۹۱۵۰
۱۲۲۲ سيگار ۱۱۶۷۸۶ ۱۴۹۷۲۲ ۱۳۳۲۷ ۲۷۹۵۶۱
۶۵۱۶ نخ مصنوعى ـ ساير ۱۳۰۳۱۶ ۱۵۷۷۶۲ ۱۷۵۷۷۵ ۲۷۲۶۶۰
۶۱۱۳ چرم گاوى ۱۵۶۳۰۹ ۲۳۶۳۲۳ ۲۷۴۰۵۰ ۲۲۵۷۶۳
۲۶۷۱ پارچه مصنوعى ۱۱۲۴۰۷ ۴۳۹۳۳ ۱۸۶۸۰۳ ۱۹۹۷۷۶
۲۶۸۷ پشم و موى حيوان ۲۴۹۱۷۴ ۱۹۵۲۶۳ ۲۳۹۳۷۹ ۳۴۳۳۰۹
۵۶۲۱۶ اوره ۱۱۴۸۳۲۰ ۴۵۷۶۵۴ ۴۲۳۰۶۵ ۱۴۴۲۶۹۷۵