مأخذ: ITC. UNSTAT - PC / TAS. CD - ROM data base, 1995

واردات موادمعنى و فلزات چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ به طور کلى از يک روند صعودى برخوردار بوده است. اقلامى چون موادمعدنى خام، قير طبيعي، سولفيد آهن، کنسانتره سنگ‌هاى آهن، مس، کبالت و کروميوم، سنگ‌منگنز، آلومينا، ضايعات فلزات نظير مس، آلومينيوم سهم مهمى در واردات اين گروه از کالاها دارد.


واردات فلزات نظير آهن و فولاد، ورقه مس، آلياژهاى آلومينيوم، روى و قلع در دوره مزبور به طور کلى افزايش داشته است. ورادات آهن تخت نورد، روکش روى و قلع در سال ۱۹۹۵ به ترتيب ۳۹۳ و ۳۶۶ ميليون دلار بوده است. واردات فولاد شکل گرفته ۲۵۸ ميليون دلار، آلياژهاى مس ۴۰۵ ميليون دلار و آلياژهاى آلومينيوم ۵۱۴ ميليون دلار به ثبت رسيد. ارقام مذکور نيازهاى وسيع صنايع چين را به مواد اوليه منعکس مى‌سازد.

جدول واردات مواد معدنى و فلزات توسط چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۲ (واحد: ميليون دلار)

کد SITC نام کالا ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۲۷۸۹ موادمعدنى خام ۹ ۵ ۱۰ ۲۱
۲۷۸۹۱ گچ - ۱۸ ۴۲ ۱۱۴
۲۷۸۹۲ باريم، سولفات، کربنات طبيعى ۱۱ ۳ ۳۳ ۱۰۵
۲۷۸۹۴ استيت طبيعى ۵۵۵ ۹۸۲ ۱۴۵۶ ۲۲۴۲
۲۷۸۹۵ فسيل‌هاى سيليسى(Peerlite) ۱۰۴۵ ۱۴۲۵ ۱۳۴۰ ۲۲۴۵
۲۷۸۹۶ برات طبيعى ۳۵۹ ۶۳۶ ۱۴۶۳ ۲۸۹
۲۷۸۹۷ قير طبيعى ـ آسفالت - - ۳ ۶
۲۷۸۹۹ اجسام معدنى (roastes) ۴ ۲ ۳ ۷
۲۸۱۴ سولفيد آهن تفته ۲ ۱۲ ۵ ۴
۲۸۱۵ سنگ آهن ـ کنسانتره ۷۰۵ ۵ ۹۵۶۱ ۱۰۷۶
۲۸۱۶ سنگ آهن متراکم ۵۹ ۶۲ ۶۴ ۱۴۷
۲۸۲۱ ضايعات قراضه آهن ۱۵ ۳۳ ۱۸ ۲۰
۲۸۲۲ قراضه و ضايعات فولاد در قالب ريخته (cast) ۱۶ ۷۲ ۳۲ ۱۸
۲۸۲۲۱ ضايعات فولاد زنگ نزن ۵ ۱۳ ۵ ۸
۲۸۲۲۹ ضايعات ـ ساير فولاد و آلياژ آن ۱۱ ۵۸ ۲۷ ۱۰
۲۸۳۱ سنگ مس ـ کنسانتره ۱۵۳ ۱۱۰ ۱۰۶ ۲۹۹
۲۸۳۲ مس ناخالص، غيره - - ۴ ۳
۲۸۵۱ سنگ آلومينيوم ـ کنسانتره ۴ ۶ ۱۳ ۸
۲۸۵۲ آلومينا (اکسيد آلومينيوم) ۱۴۵ ۱۷۸ ۲۵۹ ۲۵۸
۲۸۷۴ سنگ سرب - - ۲ ۶
۲۸۷۵ سنگ روى ـ کنسانتره ۲ ۱ ۷ ۲۸
۲۸۷۷ سنگ منگنز ۶۶ ۵۷ ۶۸ ۱۰۵
۲۸۷۸ سنگ ساير موليبدن، غيره ۲۶ ۲۰ ۳۷ ۶۳
۲۸۷۹۱ سنگ کروميوم ـ کنسانتره ۱۰۳ ۶۷ ۶۸۸ ۲۰۲
۲۸۷۹۲ تنگستن ـ کنسانتره - - ۱ ۹
۲۸۷۹۳ سنگ کبالت ـ کنسانتره ۳ ۹ ۴ ۱۴
۲۸۷۹۹ سنگ فلز پايه ـ کنسانتره ۲ ۱ ۲ ۶
۲۸۸۱ رسوبات پس مانده‌ها، خاکستر فلزات ۱۹ ۱۲ ۸ ۸
۲۸۸۲ ساير ضايعات فلزات غيرآهنى ۲۶۳ ۲۴۴ ۲۷۴ ۶۵۲
۲۸۸۲۱ ضايعات مس ۲۴۲ ۲۱۹ ۲۳۲ ۴۹۳
۲۸۸۲۳ ضايعات آلومينيوم ۱۷ ۲۰ ۲۷ ۱۴۹
۲۸۸۲۵ ضايعات روى ۲ ۴ ۱۰ ۹
۲۷۴۱ سولفور - - ۵ ۳
۶۷۱۲ آهن خام ۱۶ ۱۲۳ ۴ ۱۱
۶۷۱۳ گلوله آهن ـ ساير ۱۰ ۲۹ ۲۴ ۲۰۹
۶۷۱۴ منگنز - ۱ ۳ -
۶۷۱۵ ساير آلياژ آهن‌دار ۷ ۱۲ ۴ ۷
۶۷۲۴ گوله آهن يا فولاد ۸۵ ۱۹۴ ۱۷۳ ۶۰
۶۷۲۶ آهن، فولاد نيمه تمام ۲۴۰ ۱۱۴۹ ۳۷۶ ۶۷۳
۶۷۲۷ آهن نيمه تمام ـ ساير ۵۷ ۹۵ ۳۸ ۱۹
۶۷۲۸ فولاد ۲۰ درصد ـ نيمه تمام ۸ ۱۳ ۲۳ ۱۹
۶۷۳۱ آهن تخت نورد گرم ۲۲۴ ۱۴۲۳ ۸۳۶ ۵۷۹
۶۷۳۴ آهن تخت نورد سرد ۱۴۸ ۴۶۲ ۴۱۵ ۱۷
۶۷/۳۵ آهن تخت نورد ـ nes ۵۱ ۲۴۴ ۱۵۲ ۱۱۰۵
۶۷۴۱ آهن تخت نورد روکش روى ۳۱۸ ۲۴۹ ۲۰۵ ۴۹۳
۶۷۴۲ آهن تخت نورد روکش قلع ۴۴۴ ۳۲۵ - ۳۶۶
۶۷۴۳ آهن تخت نورد ـ ساير ۵ ۱۰ ۱۹ ۵۱
۶۷۴۴ آهن تخت ۶۰۰mm ۲۴ ۳۰ ۳۴ ۴۳
۶۷۴۵ آهن نورد کمتر از ۶۰۰mm ۸۳ ۴۰ ۵۹ ۶۰
۶۷۵۱ silc تخت نورد ۱۷۲ ۲۳۵ ۱۶۱ ۲۰۴
۶۷۵۳ فولاد تخت نورد گرم S ۱۲۴ ۱۲۶ ۱۰۵ ۱۳۸
۶۷۵۵ آهن تخت نورد گرم . stl ۱۷۸ ۲۵۹ ۲۴۸ ۲۱۳
۶۷۵۷ آهن stl تخت نورد ۶۳ ۷۱ ۹۱ ۹۱
۶۷۶۱ شمش ميله آهن گرم ۱۹۰ ۱۳۶۰ ۱۲۳۸ ۵۵۳
۶۷۶۲ شمش ميله آهن گرم stl ۲۲۲ ۱۶۸۷ ۱۴۷۲ ۶۸۳
۶۷۶۸ ساير شمش ميله آهن ۱۰۵ ۱۲۷۵ ۵۵۰ ۲۵۸
۶۸۲۱ مس آنود آلياژها ۸۴۰ ۶۹۵ ۲۲۴ ۴۰۶
۶۸۲۳ مس، شمش، ميله ۹۳ ۱۱۰ ۱۲۷ ۱۸۰
۶۸۲۵ ورقه مس ۱۵mm ۹۰ ۱۰۷ ۱۴۷ ۲۲۲
۶۸۲۸۶ مس مسى ۱۲۴ ۱۴۱ ۱۹۵ ۲۶۹
۶۸۳۲ نيکل ـ آلياژها کارکرده ۴۴ ۳۶ ۲۶ ۳۸
۶۸۴۱ آلومينيم ـ آلياژها بدون شکل ۲۶۵ ۱۷۸ ۱۸۹ ۵۱۴
۶۸۴۲ آلومينيم کارکرده ۳۲۱ ۳۱۴ ۳۹۹ ۵۷۵
۶۸۵۱ سرب ـ آلياژها بدون شکل ۲ ۱ ۴ ۳
۶۸۵۲ سرب ـ آلياژها کارکرده ۴ ۲ ۲ ۵
۶۸۶۱ روى ـ آلياژها بدون شکل ۴۰ ۳۸ ۴۶ ۶۴
۶۸۶۳ روى و آلياژها ۱۹۰ ۲۳ ۳۴ ۴۴
۶۸۷۱ قلع و آلياژها بدون شکل ۱ ۳ ۸ ۸
۶۸۷۲ قلع ـ آلياژها کارکرده ۱۰ ۱۳ ۲۳ ۲۷
۶۸۹۱ تنگستن، ساير، بدون شکل ۲ ۲ ۲۰ ۳
۶۸۹۹ فلزات پايه ـ ضايعات ۷ ۸ ۱۰ ۷